Cerenia (maropitant citrate) – Märkning - QA04AD90

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Pappask/Tabletter

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cerenia 16 mg tabletter för hundar

Cerenia 24 mg tabletter för hundar

Cerenia 60 mg tabletter för hundar

Cerenia 160 mg tabletter för hundar

Maropitant

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje tablett innehåller 16 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Varje tablett innehåller 24 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Varje tablett innehåller 60 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Varje tablett innehåller 160 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat.

Tabletterna innehåller också färgämnet Sunset Yellow (E110).

3.LÄKEMEDELSFORM

Tabletter

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

4 tabletter

5.DJURSLAG

Hundar

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Ges i munnen.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Cerenia injektionsvätska, lösning rekommenderas vid initial behandling av kräkning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/062/001

EU/2/06/062/002

EU/2/06/062/003

EU/2/06/062/004

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER/Tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cerenia 16 mg tabletter för hundar Cerenia 24 mg tabletter för hundar Cerenia 60 mg tabletter för hundar Cerenia 160 mg tabletter för hundar maropitant

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis (Logo)

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Pappask/Injektionsvätska, lösning

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cerenia 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hundar och katter maropitant

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml av injektionsvätska innehåller 10 mg maropitant (som maropitantcitratmonohydrat).

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 ml

5. DJURSLAG

Hundar och katter

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

s.c., i.v.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Öppnad förpackning ska användas senast:

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/062/005

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska av glas/Injektionsvätska, lösning

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cerenia 10 mg/ml injektionsvätska för hundar och katter maropitant

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

10 mg/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

20 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c., i.v.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Öppnad förpackning användas inom 28 dagar.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer