Clomicalm (clomipramine) – Produktresumé - QN06AA04

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Clomicalm 5 mg tabletter för hundar

Clomicalm 20 mg tabletter för hundar

Clomicalm 80 mg tabletter för hundar

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje Clomicalm tablett innehållar:

Aktiv substans:

 

Klomipraminhydroklorid

5 mg (motsvarande 4,5 mg klomipramin)

Klomipraminhydroklorid

20 mg (motsvarande 17,9 mg klomipramin)

Klomipraminhydroklorid

80 mg (motsvarande 71,7 mg klomipramin)

Hjälpämne(n):

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Tabletter.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Djurslag

Hund

4.2Indikationer, specificera djurslag

Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd hos hundar som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteenaet.

4.3Kontraindikationer

Skall inte användas vid känd överkänslighet mot klomipramin och närbesläktade tricykliska antidepressiva.

Skall inte användas om hanhundar i avel.

4.4Särskilda varningar för respektive djurslag

Clomicalms effekt och säkerhet har inte utvärderats för hundar som väger mindre än 1,25 kg eller under sex månaders ålder.

4.5Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Clomicalm bör användas med försiktighet till hundar med hjärta-kärl störningar eller epilepsi och endast efter en bedömning av risk/nytta förhållandet. På grund av dess potentiella antikolinerga egenskaper, skall Clomicalm också användas med försiktighet till hundar med trång-vinkels glaukom, begränsad magtarmmotilitet eller urinretention. Clomicalm skall användas enbart under veterinär kontroll.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Hos barn skall ett accidentellt intag ses som allvarligt. Det finns inte någon specifik antidot. Om läkemedlet har intagits av misstag, sök läkare omedelbart och visa produktetiketten. Överdos hos människor orsakar antikolinerga effekter ävenom centralnervösa och kardiovaskulära systemen också kan påverkas. Människor med känd överkänslighet mot klomipramin skall administrera produkten med försiktighet.

4.6Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Clomicalm kan i mycket sällsynta fall orsaka kräkningar, aptitförändingar, slöhet eller en förhöjning av leverenzymnivåerna, som är reversibel, när behandlingen avbryts. Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats, speciellt vid redan förekommande sjukdomstillstånd och vid samtidig administration av läkemedel, som metaboliseras via levern. Kräkningen kan reduceras vid samtidig administrering av Clomicalm med lite foder.

4.7Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten för den veterinärmedicinska produkten är inte undersökt på tikar under dräktighet och digivning. Laboratoriestudier på möss och råttor visade tecken på embryotoxisk effekt.

4.8Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Rekommendationer kring interaktioner mellan Clomicalm och andra läkemedel kommer från studier på andra djurarter än hund. Clomicalm kan förstärka effekten av den antiarytmiska läkemedlet quinidin, antikolinerga medel (t.ex. atropin), andra CNS-aktiva läkemedel (t.ex. barbiturater, benzodiazepiner, generella anestetika, neuroleptika) eller sympatomimetika (t.ex. adrenalin) och kumarinderivat. Clomicalm bör inte administreras i kombination med, eller inom 2 veckor efter utsättning av monoaminoxidas-hämmare. Samtidig administrering med cimetidin kan medföra förhöjda plasmanivåer av klomipramin. Plasmanivåena av vissa anti-epileptiska läkemedel, såsom fenytoin och karbamazepin, kan förhöjas vid samtidig administrering med Clomicalm.

4.9Dos och administreringssätt

Clomicalm ges i en oral dos av 1 - 2 mg/kg två gånger dagligen för att ge en total daglig dos av 2 - 4 mg/kg i enlighet med nedanstående tabell:

 

Dos per administration

 

 

Kropsvikt

Clomicalm 5 mg

 

Clomicalm 20 mg

Clomicalm 80 mg

1.25 - 2.5 kg

½ tablett

 

 

 

>2.5 - 5 kg

1 tablett

 

 

 

>5 - 10 kg

 

 

½ tablett

 

>10 - 20 kg

 

 

1 tablett

 

>20 - 40 kg

 

 

 

½ tablett

>40 - 80 kg

 

 

 

1 tablett

Clomicalm kan ges med eller utan foder.I kliniska försök, var en behandlingstid om 2 - 3 månader med Clomicalm i kombination med beteendeterapi tillräckligt för att kontrollera symtomen på separationsrelaterade tillstånd. Vissa fall kan behöva längre behandling.

I de fall ingen förbättring ses efter 2 månader, ska behandlingen med Clomicalm avbrytas.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Vid överdosering med 20 mg/kg Clomicalm ( 5 gånger den högsta terapeutiska dosen), observerades bradykardi och arytmier ( AV-block och ventrikulära extraslag) ungefär 12 timmar efter dosering. Överdosering med 40 mg/kg (20 gånger den rekommenderade dosen) Clomicalm orsakade puckelryggig kroppshållning, skakningar, rodnad buk och minskad aktivitet hos hundar. Högre doser (500 mg/kg dvs. 250 gånger den rekommenderade dosen) orsakade kräkningar, defekation, hängiga ögon, skakningar och tysthet. Ytterligare högre doser (725mg/kg) orsakade dessutom krampanfall och dödsfall.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare.

ATCvet-kod: QN06AA04.

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Klomipramin har en bredspektrumsverkan genom att blockera det neuronala återupptaget av både noradrenalin och serotonin (5-HT). Därför besitter den egenskaper både som tricyklisk antidepressivum och serotonin-återupptags-hämmare.

De aktiva ingredienterna in vivo är klomipramin och dess huvudmetabolit, desmetylklomipramin. Både klomipramin och desmetylklomipramin bidrar till effekten av Clomicalm: klomipramin är en potent och selektiv 5-HT-återupptags-hämmare medan desmetylklomipramin är en potent och selektiv noradrenalin-återupptags-hämmare. Den principiella verkningsmekanismen för klomipramin är potentiering av effekten av noradrenalin och 5-HT i hjärnan genom att hämma deras neuronala återupptag. Dessutom har klomipramin antikolinerga effekter genom antagonism av kolinerga muskarinreceptorer.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Klomipramin absorberas väl (>80%) från hundens magtarmkanal när det administreras oralt men den systemiska biotillgängligheten är 22-26% på grund av omfattande första-passage metabolism i levern. Högsta plasma nivåer av klomipramin och desmetylklomipramin uppnås snabbt (1,5-2,5 timmar). Den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) efter oral administration av engångsdoser på 2 mg/kg klomipraminhydroklorid var: 240 nmol/L för klomipramin och 48 nmol/L för desmetylklomipramin. Upprepad administration av Clomicalm orsakar måttliga förhjningar i plasma koncentrationer, ackumuleringsförhållandet efter oral administratuion två gånger dagligen var 1,2 för klomipramin och 1,6 för desmetylklomipramin, med steady state uppnått inom 3 dagar. Vid steady state, var förhållandet mellan plasmakoncentrationen av klomipramin till desmetylklomipranmin cirka 3:1.

Administrering av Clomicalm tillsammans med foder orsakade måttligt högre plasma AUC-värden för klomipramin (25%) och desmetylklomipramin (8%) när man jämför det med administration till fastande hundar. Klomipramin är i hög grad bundet till plasmaproteiner (>97%) i hundar. Klomipramin och dess metaboliter distribueras snabbt i kroppen hos möss, kaniner och råttor med höga koncentrationer i organ och vävnader (inklusive lungor, hjärta och hjärna) och låga koncentrationer kvarstående i blodet. Hos hundar, var distributionsvolymen (Vss) 3,8 L/kg. Den huvudsakliga biotransformationen av klomipramin är demetylering till desmetylklomipramin. Ytterligare polära metaboliter existerar också. Halveringstiden t½ efter intravenös administrering av klomipraminhydroklorid till hund var 6.4 timmar och för desmetylklomipramin 3.6 timmar. Den huvudsakliga utsöndringsvägen är via gallan (>80 %) med den resterande delen via njurarna.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Mikrokristallinsk cellulosa

Artificiell köttsmak

Krospovidon

Povidon

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

6.2Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning. 4 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen.

6.5Inre förpackning (förpackningstyp och material)

HDPE-flaskor med barnsäkert lock och försegling av plast, innehållande 30 tabletter och silikat-gel torkmedel. Förpackat i en kartong.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/98/007/001-003

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1 april 1998 / 19 maj 2003

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Kommentarer