Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Märkning - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Ämne: dexmedetomidine hydrochloride
Tillverkare: Orion Corporation

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

0,1 mg dexmedetomidinhydroklorid motsvarande 0,08 mg dexmedetomidin.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

15 ml

5.DJURSLAG

Hund och katt.

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Hund: intravenös eller intramuskulär administrering.

Katt: intramuskulär administrering.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: månad/år

Hållbarhet: Efter att förpackningen öppnats för första gången: 3 månader vid 25 °C.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/02/033/003

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR / FLERPACK

INJEKTIONSFLASKA / FLERPACK

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

0,1 mg/ml dexmedetomidinhydroklorid

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

15 ml, 10 x 15 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Hund: i.v., i.m.

Katt: i.m.

5.KARENSTID

Ej relevant.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: månad/år

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid motsvarande 0,42 mg dexmedetomidin.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 ml

5. DJURSLAG

Hund och katt.

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Hund: intravenös eller intramuskulär administrering.

Katt: intramuskulär administrering.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant.

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: månad/år

Hållbarhet: Efter att förpackningen öppnats för första gången: 3 månader vid 25 °C.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/02/033/001-002

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR / FLERPACK

INJEKTIONSFLASKA / FLERPACK

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

0,5 mg/ml dexmedetomidinhydroklorid

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 ml, 10 x 10 ml

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Hund: intravenös eller intramuskulär administrering.

Katt: intramuskulär administrering.

5. KARENSTID

Ej relevant.

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

7. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: månad/år

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer