Swedish
Välj språk

Eryseng Parvo (porcine parvovirus, strain NADL-2 and...) – Märkning - QI09AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Eryseng Parvo
ATC: QI09AL01
Ämne: porcine parvovirus, strain NADL-2 and Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Tillverkare: Laboratorios HIPRA, S.A.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN CH DEN INRE FÖRPACKNINGEN

KARTONGLÅDA

FLASKETIKETT (100ml, 250ml) OCH AMPULLETIKETT (100 ml)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

ERYSENG PARVO injektionsvätska,suspension, till svin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Inaktiverat svinparvovirus, stam NADL-2 .................................................................

RP > 1,15

inaktiverat Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ...................

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 doser (20 ml)

25 doser (50 ml)

50 doser (100 ml)

125 doser (250 ml)

5.DJURSLAG

Svin.

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. Dat {månad/år}

Öppnad innerförpackning ska användas omedelbart.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/14/167/001

EU/2/14/167/002

EU/2/14/167/003

EU/2/14/167/004

EU/2/14/167/005

EU/2/14/167/006

EU/2/14/167/007

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT (20 ml,50 ml), AMPULLETIKETT (20 ml, 50 ml)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

ERYSENG PARVO injektionsvätska,suspension, till svin

2.

MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

Inaktiverat svinparvovirus, stam NADL-2 .................................................................

RP > 1,15

inaktiverat Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ....................

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 doser (20 ml)

25 doser (50 ml)

4.ADMINISTRERINGSVÄG

i.m.

5.KARENSTID(ER)

Karenstid: Noll dagar

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat {månad/år}.

Öppnad innerförpackning ska användas omedelbart.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer