Swedish
Välj språk

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Bipacksedel - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Ämne: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Tillverkare: Merial
SwedishSwedish
Ändra språk

BIPACKSEDEL FÖR

Eurican Herpes 205 pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Frankrike

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, 69800 Saint Priest, Frankrike

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Eurican Herpes 205 pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion.

3.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans

 

En 1-ml dos av vaccinet innehåller: Hundherpesvirus (stam F205) antigen.................

0,3–1,75 mikrog*

*uttryckt som µg av gB glycoprotein

 

Adjuvans:

 

Paraffin, lättflytande……………………………………………….................................

224,8–244,1 mg

Frystorkat pulver: vit pellet.

 

Vätska: homogen vit emulsion.

 

4.ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

För aktiv immunisering av tikar för att inducera passiv immunitet hos valpar och därigenom förebygga dödlighet, kliniska tecken och skador orsakade av infektion med hundherpesvirus under de första levnadsdagarna.

5.KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6.BIVERKNINGAR

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma. Sådana är sällsynta och lämplig symptomatisk behandling skall då sättas in.

Övergående svullnad på injektionsstället vilket orsakas av vaccinet är vanligt förekommande. Dessa reaktioner går vanligtvis tillbaka inom en vecka.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

-Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

-Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

-Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

-Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

-Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Hundar (dräktiga tikar).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

En dos (1 ml) vaccin injiceras subkutant enligt följande schema efter beredning av pulvret med vätskan:

Första vaccination: Under perioden från att brunsten börjar till senast 10 dagar efter förmodad betäckning.

Andra vaccination: 1-2 två veckor före beräknad valpning. Revaccination: Under varje dräktighet, enligt samma schema.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Lösningen bereds aseptiskt genom att blanda pulvret med vätskan som tillhandahålls tillsammans med detta vaccin.

Efter beredning ska innehållet vara en mjölkaktig emulsion.

10.KARENSTID

Ej relevant.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Lösningen ska användas omedelbart efter beredning.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

CHV-infektion hos tiken kan leda till missfall och för tidig födsel. Den skyddande effekten mot infektioner hos tiken har inte undersökts för detta vaccin. För att valparna ska erhålla immunitet krävs tillräckligt intag av råmjölk.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Vaccinera endast friska djur.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Till användaren:

Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en väldigt liten mängd injicerats, och ta med denna information.

Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

Till läkaren:

Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Dräktighet:

Detta vaccin är speciellt avsett att användas under dräktighet.

Överdosering:

Inga andra biverkningar än de som nämnts under ”Biverkningar” har observerats efter administration av flera doser.

Blandbarhetsproblem:

Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med spädningsvätskan som tillhandahålls tillsammans med detta veterinärmedicinska läkemedel.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Renat subenhetsvaccin för aktiv immunisering av dräktiga tikar för att inducera passiv immunitet hos valpar mot neonatal dödlighet orsakad av herpesvirusinfektion.

Kartong med 2 x 1 flaska, 2 x 10 flaskor och 2 x 50 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För djur. Receptbelagt.

Kommentarer