Swedish
Välj språk

Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Märkning - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Ämne: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Tillverkare: Zoetis Belgium SA; 
SwedishSwedish
Ändra språk

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Förpackning 10 x 1 ml endossprutor, 20 x 1 ml endossprutor, 25 x 1 ml endossprutor

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Fevaxyn Pentofel, injektionsvätska, suspension för katter

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per 1 ml dos:

Inaktiverat FPV (RP 8,50 – 12,25), FCV (RP 1,26 – 2,40), FVR (RP 1,39 – 2,10), Chlam (RP 1,69 – 3,50), FeLV (RP 1,45 - 2,00)

Adjuvans: mineralolja

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 x 1 ml endossprutor

20 x 1 ml endossprutor

25 x 1 ml endossprutor

5.DJURSLAG

Katt

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Oavsiktlig injektion är farlig.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 x 1 ml EU/2/96/002/001

20 x 1 ml EU/2/96/002/002

25 x 1 ml EU/2/96/002/003

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

1 x 1 ml dos

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Fevaxyn Pentofel, för katter

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

FPV, FCV, FVR, Chlam, FeLV

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer