Swedish
Välj språk

Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Märkning - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Ämne: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Tillverkare: Laboratorios Hipra S.A

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONGEN INNERHÅLLER: 5 OCH 25 DOSER

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos på 2 ml: Levande gE- tk- Bovint Herpesvirus typ 1 (BHV-1) med dubbel gendeletion, av stammen CEDDEL: 106,3 – 107,3 CCID50

3.LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

5 doser

25 doser

5.DJURSLAG

Nötkreatur (kalvar och vuxna kor).

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

Karenstid: Noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Används inom 6 timmar efter beredning.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas

Förvara flaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur - Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) SPANIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/114/001

EU/2/10/114/002

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONGEN INNERHÅLLER: 30 DOSER FRYSTORKAT PULVER

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver till injektionsvätska, suspension.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos på 2 ml: Levande gE- tk- Bovint Herpesvirus typ 1 (BHV-1) med dubbel gendeletion, av stammen CEDDEL: 106,3 – 107,3 CCID50

3. LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver till injektionsvätska, suspension.

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 doser

5. DJURSLAG

Nötkreatur (kalvar och vuxna kor).

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

Karenstid: Noll dagar.

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Används inom 6 timmar efter beredning.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas

Förvara flaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur - Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) SPANIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/114/003

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONGEN INNERHÅLLER: 30 DOSER VÄTSKA

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Vätska till HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Fosfatbuffertlösning.

3. LÄKEMEDELSFORM

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

60 ml.

5. DJURSLAG

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras vid högst 25 °C.

Får ej frysas

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur - Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) SPANIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FLASKA FÖR FRYSTORKAT PULVER

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE frystorkat pulver till injektionsvätska, suspension för nötkreatur.

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos på 2 ml: Levande gE- tk- Bovint Herpesvirus typ 1 (BHV-1) med dubbel gendeletion, av stammen CEDDEL: 106,3 – 107,3 CCID50

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

5 doser

25 doser

30 doser

4.ADMINISTRERINGSVÄG

I.M.

5.KARENSTID(ER)

Karenstid: Noll dagar.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats{nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKA FÖR FRYSTORKAT PULVER

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Spädningsvätska till HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 ml.

50 ml

60 ml

3.ADMINISTRERINGSVÄG

I.M.

Läs bipacksedeln före användning.

4.KARENSTID(ER)

5.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats{nummer}

6.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

7.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur- Receptbelagt.

Kommentarer