Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Leucogen
ATC: QI06AA01
Ämne: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tillverkare: Virbac S.A.

Leucogen

felint leukemivaccin (inaktiverat)

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Leucogen. Det förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Leucogen ska användas.

För praktisk information om hur Leucogen ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa bipacksedeln. De kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal.

Vad är Leucogen och vad används det för?

Leucogen är ett veterinärmedicinskt vaccin som ges till katter från åtta veckors ålder för att skydda dem mot felin leukemi. Felin leukemi är en infektionssjukdom hos katter som orsakas av felint leukemivirus (FeLV). Symtom på sjukdomen är exempelvis aptitlöshet, viktminskning, sliten päls, feber, blekt tandkött och diarré. Katter som ständigt är infekterade med viruset kan sprida det till andra katter.

Läkemedlet innehåller ett protein från ytterhöljet av FeLV.

Hur används Leucogen?

Leucogen finns som injektionsvätska, suspension och är receptbelagt.

Vaccinet ges till katter som en injektion under huden. Den inledande vaccinationskuren består av två injektioner med 3–4 veckors mellanrum från 8 veckors ålder. Där kattungen kan ha fått antikroppar från sin mamma kan en tredje injektion ges från 15 veckors ålder. En årlig (förstärkande) boostervaccination i form av en enda injektion är nödvändig. Skyddet börjar verka 3 veckor efter den första vaccinationskuren och varar i ett år.

Hur verkar Leucogen?

Leucogen är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga

försvar) hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Leucogen innehåller små mängder av ett protein från virusets ytterhölje som kallas ”höljeprotein p45”. Det FeLV-protein som används i vaccinet utvinns inte från viruset utan tillverkas i en bakterie med hjälp av s.k. rekombinant teknik. När en katt får vaccinet uppfattar kattens immunsystem proteinet som ”främmande” och bildar antikroppar mot det. Därefter kommer immunsystemet att kunna bilda antikroppar snabbare när det exponeras för FeLV, vilket bidrar till skyddet mot den sjukdom som viruset orsakar.

Leucogen innehåller också aluminiumhydroxidgel och extrakt av Quillaja saponaria som adjuvans (innehållsämnen som stärker immunsvaret).

Vilken nytta med Leucogen har visats i studierna?

I en fältstudie gavs kattungar i åldern 8–9 veckor en inledande vaccinationskur med Leucogen i form av 2 injektioner med 3 veckors mellanrum och en årlig boosterinjektion 1 år senare. Efter den första injektionen hade 69 procent av kattungarna antikroppar mot FeLV, vilket ökade till

100 procent efter den andra injektionen. Cirka 64 procent av katterna hade kvar FeLV-antikroppar före den årliga boosterinjektionen, och 100 procent av katterna hade FeLV-antikroppar efter boosterinjektionen.

I en andra studie fick kattungar i åldern 8–9 veckor en inledande vaccinationskur med ett kombinationsvaccin i form av en dos Feligen RCP (mot felint rinotrakeitvirus, felint calicivirus och felint panleukopenivirus) tillsammans med en dos Leucogen. Efter den andra injektionen hade 100 procent av kattungarna antikroppar mot FeLV.

Vilka är riskerna med Leucogen?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Leucogen (kan uppträda hos fler än 1 av 100 katter) är en måttlig och kortvarig svullnad eller knuta efter den första injektionen. Denna försvinner vanligtvis spontant inom tre till fyra veckor. Reaktionen minskar efter senare injektioner.

Leucogen får inte ges till dräktiga katter.

En fullständig förteckning över restriktioner och biverkningar som rapporterats för Leucogen finns i bipacksedeln.

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Varför godkänns Leucogen?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Leucogen är större än riskerna och rekommenderade att Leucogen skulle godkännas för försäljning i EU.

Övrig information om Leucogen

Den 17 juni 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Leucogen som gäller i hela EU.

EPAR för Leucogen finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur Leucogen ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta veterinär eller

apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast i september 2017.

Kommentarer