Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Märkning - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Leucogen
ATC: QI06AA01
Ämne: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tillverkare: Virbac S.A.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Ask med 10 eller 50 flaskor

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Leucogen injektionsvätska, suspension

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Minsta mängd renat p45 FeLV-hölje antigen: 102 µg/ml

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.DJURSLAG

För katter

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten/öppnad förpackning ska användas omedelbart.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (Får ej frysas. Ljuskänsligt.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur – receptbelagt

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING

Virbac, 1ère avenue – 2065 m – L.I.D., 06516 Carros Cedex, Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/09/096/001

EU/2/09/096/002

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Leucogen injektionsvätska, suspension för katter

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

102µg FeLV

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan användning

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer