Swedish
Välj språk

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) – Bipacksedel - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Ämne: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Tillverkare: Biokema Anstalt

BIPACKSEDEL

Locatim oral lösning till neonatala kalvar yngre än 12 timmar.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning: Biokema Anstalt,

Pflugstrasse 12, 9490 Vaduz,

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN.

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: Merial Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation 69800 Saint Priest FRANKRIKE

2.VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Locatim oral lösning till neonatala kalvar yngre än 12 timmar.

3.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Koncentrerat mjölkserum från nötkreatur innehållande specifikt immunoglobulin-G mot E. coli F5 (K99) adhesin ≥2.8* log10 /ml.

* mikroagglutinationsmetod

Metylparahydroxibensoat ≤ 0.8 mg/ml.

4.INDIKATION(ER)

Som ett tillägg till kolostrum från moderdjuret för att minska risken för död orsakad av enterotoxicos förknippad med E. coli F5 (K99) adhesin under de första livsdagarna.

5.KONTRAINDIKATIONER

Inga

6.BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Neonatala kalvar yngre än 12 timmar.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

60 ml administreras peroralt så snart som möjligt, helst inom de första 4 timmarna, men ej senare än 12 timmar efter födelsen.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Ge produkten ren, eller utspädd i mjölk eller mjölkersättningsmedel inom de första 12 timmarna efter födelsen, så snart kalven är mottaglig. Om kalven är motvillig att inta produkten, kan den ges med en vanlig spruta placerad i munnen.

Kalven måste ges annan normal kolostrum utöver denna produkt.

Information som speciellt visar hur säkert det är att ge mer än en upprepad dos sakans, varför endast en dos rekommenderas.

10.KARENSTID

0 dagar

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras i kylskåp (2 C-8 C).

Förvara flaskan i ytterkartongen.

Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

12.SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Produkten framställs från naturligt kolostrum som erhållits från kor på betesmark. Förutom antikroppar mot E. coli F5 (K99) innehåller det därför också antikroppar mot andra organismer, som resultat av vaccinering och/eller på grund av att givarkorna utsatts för organismer i omgivningen. Detta bör bör hållas i minnet vid planering av vaccinering av kalvar som ges Locatim.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Denna produkt kan innehålla antikroppar mot BVD virus.

Dräktighet och digivning:

Produkten är inte avsedd att användas under dräktighet ock laktation.

Andra läkemedel och Locatim:

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta läkemedel när det används tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel. Beslut om detta läkemedel ska användas före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel behöverdärför tas i varje enskilt fall.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Övergående effekter av förhöjd temperatur och ökad andningsfrekvens har observerats när läkemedlet ges i dubbel dos.

Blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läkemedlet kompletterar de skyddande egenskaper mot E. coli F5 (K99) adhesin som normalt finns i kolostrum.

Förpackningsstorlek: 60 ml flaska.

Tillverkning, import, innehav, försäljning, tillhandahållande och/eller användning av Locatim är förbjudet eller kan förbjudas i en medlemsstat inom hela eller delar av sitt territorium enligt nationell lagstiftning. Personer som avser att tillverka, importera, inneha, sälja, tillhandahålla och använda Locatim ska samråda med den berörda medlemsstatens behöriga myndighet om gällande vaccinationsbestämmelser innan läkemedlet tillverkas, importeras, innehas, säljs, tillhandahålls och/eller används.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Kommentarer