Loxicom (meloxicam) - QM01AC06

An agency of the European Union

Loxicom

meloxikam

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till rekommendationerna om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Loxicom?

Loxicom är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen meloxikam. Det finns som orala suspensioner (0,5 mg/ml och 1,5 mg/ml), oral pasta (50 mg/g), tuggtabletter (1 mg och 2,5 mg) och injektionsvätska, lösning (5 mg/ml och 20 mg/ml).

Loxicom är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett veterinärmedicinskt referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Metacam.

Vad används Loxicom för?

Loxicom orala suspensioner ges till katter och hundar för att lindra inflammation och smärta. De kan ges vid kroniska (långvariga) sjukdomar i muskler, leder och skelett. Till hundar kan de också ges vid akuta (plötsliga) sjukdomar i muskel, leder och skelett, t.ex. till följd av en skada.

Loxicom 50 mg oral pasta (50 mg/g) ges till hästar för att lindra inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

Loxicom tuggtabletter kan ges till hundar för att lindra inflammation och smärta vid kroniska (långvariga) sjukdomar i muskler, leder och skelett, samt vid akuta (plötsliga) sjukdomstillstånd.

Loxicom injektionsvätska, lösning (5 mg/ml) kan ges till hundar för att lindra inflammation och smärta efter operation i ben- eller mjukvävnad och till katter efter operation som gjorts för att avlägsna livmoder och äggstockar (kastrering) och vid mindre mjukdelsoperationer.

Loxicom injektionsvätska, lösning (20 mg/ml) ges till nötkreatur i kombination med lämplig antibiotikabehandling för att lindra kliniska tecken på akut infektion i lungor och luftvägar och för att behandla akut mastit (juverinflammation). Det kan också ges i kombination med oral rehydreringsbehandling (läkemedel som ges via munnen för att återställa vattennivån i kroppen) vid diarré hos kalvar som är över en vecka gamla och hos yngre icke lakterande nötkreatur.

Loxicom injektionsvätska, lösning (20 mg/ml) ges till svin för att lindra symtomen av hälta och

inflammation vid icke smittsamma störningar i rörelseapparaten samt för behandling av sjukdomar som uppstår efter grisning, såsom puerperal septikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-

syndrom), tillsammans med lämplig antibiotikabehandling. Vid septikemi och toxemi kommer bakterier in i blodomloppet och bildar skadliga substanser (toxiner).

Loxicom injektionsvätska, lösning (20 mg/ml) ges till hästar för att lindra kolik (buksmärta) och inflammation och smärta i samband med sjukdomar i muskler, leder och skelett.

Hur verkar Loxicom?

Loxicom innehåller meloxikam, som tillhör läkemedelsklassen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Meloxikam verkar genom att blockera ett enzym som kallas cyklooxygenas, som medverkar till att bilda prostaglandiner. Prostaglandiner utlöser inflammation, smärta, exsudation (svettning) och feber, och meloxikam minskar dessa tecken på sjukdom.

Hur har Loxicoms effekt undersökts?

Eftersom Loxikom är ett generiskt läkemedel har studier genomförts för att visa att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Metacam. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilken nytta har Loxicom visat vid studierna?

Resultaten av studierna visade att Loxicom är bioekvivalent med referensläkemedlet. Därför anses nyttan med Loxicom vara densamma som med referensläkemedlet.

Vilka är riskerna med Loxicom?

Samma biverkningar som kan uppträda med andra NSAID-läkemedel, t.ex. aptitlöshet, kräkningar, diarré, blod i avföringen, njursvikt och apati (håglöshet), uppträder också då och då med Loxikom hos hundar och katter. De uppstår vanligtvis under den första behandlingsveckan och går i regel över så snart behandlingen upphört. I mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga eller livshotande.

Hos hästar som fått den orala suspensionen observerades lätt urtikaria (nässelutslag) och diarré vid kliniska försök. Vanligen minskar koncentrationen av proteinet albumin i blodet under behandlingen.

En liten svullnad under huden på injektionsstället som uppträder tillfälligt efter injektionen observerades hos nötkreatur. Hos hästar kan en tillfällig svullnad på injektionsstället uppträda, men den går tillbaka utan åtgärder.

I mycket sällsynta fall kan potentiellt allvarliga eller livshotande anafylaktiska reaktioner (liknande allvarliga allergiska reaktioner) uppträda efter injektionen, vilka bör behandlas symtomatiskt.

Loxicom får inte ges till djur som har lever-, hjärt- eller njurproblem, blödningsrubbningar eller som lider av irritation eller sår i mag-tarmkanalen. Det får inte ges till djur som är överkänsliga (allergiska) mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne.

Loxicom får inte ges till dräktiga eller digivande ston, katter eller tikar, men kan ges till dräktiga eller digivande nötkreatur och svin.

Vid behandling av diarré får Loxicom inte ges till hundar eller hästar som är yngre än sex veckor eller till nötkreatur som är yngre än en vecka. Det får inte ges till katter som väger under 2 kilo.

Hur lång är karenstiden?

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att läkemedlet administrerats och fram till dess djuret kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå efter det att läkemedlet administrerats till dess att mjölken kan användas som livsmedel.

Nötkreatur

Karenstiden är 15 dagar för kött och fem dagar för mjölk.

Svin

För kött är karenstiden fem dagar.

Hästar

För 20 mg/ml injektionsvätska, lösning är karenstiden för kött fem dagar och för 50 mg/g oral suspension är den tre dagar. Läkemedlet ska inte ges till hästar som producerar mjölk som används som livsmedel.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Personer som är överkänsliga (allergiska) mot NSAID-läkemedel bör undvika kontakt med Loxicom. Om du av misstag skulle svälja eller injicera dig själv med läkemedlet ska du uppsöka läkare omedelbart.

Varför har Loxicom godkänts?

CVMP fann att Loxicom i enlighet med EU:s krav har visats vara bioekvivalent med Metacam. Kommittén fann därför att nyttan med Loxicom, liksom med Metacam, är större än riskerna. Kommittén rekommenderade att Loxicom skulle godkännas för försäljning. Nytta-riskförhållandet behandlas i modulen med den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR.

Mer information om Loxicom

Den 10 februari 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Loxicom som gäller i hela Europeiska unionen. Informationen om denna produkts förskrivningsstatus finns på kartongens etikett.

Denna sammanfattning aktualiserades senast i januari 2013.

Kommentarer