Meloxoral (meloxicam) – Märkning - QM01AC06

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund meloxikam

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

 

Meloxikam

1,5 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 ml

25 ml

50 ml

125 ml

180 ml

5.DJURSLAG

Hundar.

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning

Skakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Använd öppnad förpackning inom 6 månader.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Läs bipacksedeln före användning.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/111/005 10 ml

EU/2/10/111/001 25 ml

EU/2/10/111/002 50 ml

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Flaska med 10, 25 eller 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund meloxikam

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Meloxikam

1,5 mg/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 ml

25 ml

50 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Skakas väl före användning.

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

5.KARENSTID

Ej relevant.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}:

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Använd öppnad förpackning inom 6 månader.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

Flaska med 125 eller 180 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund meloxikam

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Meloxikam

1,5 mg/ml

3. LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension.

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

125 ml

180 ml

5. DJURSLAG

Hund

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Skakas väl före användning.

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant.

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

Utgångsdatum {MM/ÅÅÅÅ}

Använd öppnad förpackning inom 6 månader

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Le Vet B.V.

Nederländerna

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt meloxikam

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Meloxikam 0,5 mgl

3. LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

5 ml

10 ml

25 ml

5. DJURSLAG

Katt

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Skakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), I FÖREKOMMANDE FALL

Ska inte användas till dräktiga eller digivande djur.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Använd öppnad förpackning inom 6 månader.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Läs bipacksedeln före användning.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/111/007 5 ml

EU/2/10/111/006 10 ml

EU/2/10/111/004 25 ml

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Flaska med 5, 10 eller 25 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt meloxikam

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Meloxikam

0,5 mg/ml

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

5 ml

10 ml

25 ml

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Oral användning.

5. KARENSTID

Ej relevant.

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

EXP{månad/år}

Använd öppnad förpackning inom 6 månader.

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer