Meloxoral (meloxicam) – Bipacksedel - QM01AC06

BIPACKSEDEL

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund

1.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund

Meloxikam

3.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Meloxikam 1,5 mg.

Gulgrön suspension.

4.ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

5.KONTRAINDIKATIONER

Används inte till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Används inte till hundar yngre än 6 veckor.

6.BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. Mycket sällsynta fall av blodig diarré, blodkräkningar, sår i mag-tarmkanalen och förhöjda leverenzymer har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

-Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

-Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

-Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

-Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

-Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Administreras antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

Dosering

Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätts behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

För längre tids behandling kan Meloxoraldosen justeras ner till den lägsta effektiva individuella dosen, med hänsyn taget till att graden av smärta och inflammation, som är associerad med kroniska sjukdomstillstånd i muskler, leder och skelett, kan variera över tiden.

Effekt ses normalt inom 3-4 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Skaka väl före användning.

Suspensionen kan ges med Meloxoral doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande underhållsdosering . För uppstartsbehandling den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

Efter varje dos ska doseringssprutans spets torkas av och flaskans kork skruvas åt ordentligt. Sprutan ska förvaras i kartongen mellan användningstillfällena.

För att undvika extern kontaminering under användning ska de bilagda doseringssprutorna enbart användas till denna produkt.

Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

10.KARENSTID

Ej relevant.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan efter EXP.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Försiktighetsåtgärder för djur

Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

Detta läkemedel för hund ska inte användas till katter eftersom det inte är lämpligt för användning till detta djurslag. Till katter ska Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt användas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid oavsiktigt intag av detta läkemedel ska läkare omedelbart kontaktas och bipacksedel eller etikett uppvisas.

Dräktighet och digivning:

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

Andra läkemedel och Meloxoral:

Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxoral ska inte administreras samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.

Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge läkemedlet som använts tidigare finns kvar i kroppen.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Vid överdosering ska symptomatisk behandling sättas in.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Flaska med 10, 25, 50, 125 eller 180 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

BIPACKSEDEL

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt

1.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet B.V

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt

Meloxikam

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Meloxikam 0,5 mg.

Gulgrön suspension.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Lindring av smärta och inflammation vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katter.

5. KONTRAINDIKATIONER

Används inte till katter som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Används inte till katter yngre än 6 veckor.

6. BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. Mycket sällsynta fall av blodig diarré, blodkräkningar, sår i mag-tarmkanalen och förhöjda leverenzymer har rapporterats. Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

-Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

-Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

-Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

-Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

-Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

Dosering

Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

Effekt ses normalt inom 7 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Skakas väl före användning.

Suspensionen kan ges med Meloxoral doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

Efter varje dos ska doseringssprutans spets torkas av och flaskans kork skruvas åt ordentligt. Sprutan ska förvaras i kartongen mellan användningstillfällena.

För att undvika extern kontaminering under användning ska de bilagda doseringssprutorna enbart användas till denna produkt.

Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan efter EXP.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid oavsiktigt intag av detta läkemedel ska läkare omedelbart kontaktas och bipacksedel eller etikett uppvisas.

Dräktighet och digivning:

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

Andra läkemedel och Meloxoral:

Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxoral ska inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska veterinärmedicinska produkter ska undvikas.

Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för tidigare använda läkemedel.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser.

Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt 6 ”Biverkningar”, vara mera allvarliga och förekomma oftare. I fall av överdosering ska symptomen behandlas.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Flaskor med 5, 10 eller 25 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

Kommentarer