Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Märkning - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Ämne: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Tillverkare: Merial

<UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN>

<UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN>

{FÖRPACKNINGSTYP}

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Neocolipor injektionsvätska, suspension

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per dos om 2 ml:

 

 

E.coli adhesin F4 (F4ab,F4ac, F4ad), minimum

2,1 SA.U*

E.coli adhesin F5, minimum

1,7 SA.U*

 

E.coli adhesin F6, minimum

1,4 SA.U*

 

E.coli adhesin F41, minimum

1,7 SA.U*

 

* 1 SA.U: Tillräckig kvantitet för att uppnå en agglutinerande antikroppshalt av 1 log10 hos marsvin.

Adjuvans:

 

Aluminium (som hydroxid)

1,4 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

5 doser = 10 ml injektionsflaska

10 doser =20 ml injektionsflaska

25 doser = 50 ml injektionsflaska

50 doser = 100 ml injektionsflaska

5.DJURSLAG

Svin (suggor och gyltor).

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär injektion.

11/20

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Omskakas före administration.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas. Ljuskänsligt Öppnad flaska: 3 timmar.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANKRIKE

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/98/008/001

10 ml injektionsflaska

EU/2/98/008/002

20 ml injektionsflaska

 

EU/2/98/008/003

50 ml injektionsflaska

 

EU/2/98/008/004

100 ml injektionsflaska

 

12/20

17.BATCHNUMMER

Lot

13/20

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR { FÖRPACKNINGSTYP}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Neocolipor

Injektionsvätska, suspension

Svin (suggor och gyltor)

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

adhesiner: F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6, F41 Aluminiumadjuvans

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

2 ml = 1 dos 5d 10 ml injektionsflaska

2 ml = 1 dos 10d 20 ml injektionsflaska

2 ml = 1 dos 25d 50 ml injektionsflaska

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion

5.KARENSTID

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

EXP

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Läs bipacksedeln före användning.

14/20

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR { FÖRPACKNINGSTYP}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Neocolipor

Injektionsvätska, suspension

Svin (suggor och gyltor)

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Per dos om 2 ml:

 

 

Adhesin F4 (F4ab,F4ac, F4ad), minimum

2,1 SA.U*

F5, minimum

1,7 SA.U*

 

F6, minimum

1,4 SA.U*

 

F41, minimum

1,7 SA.U*

 

* 1 SA.U: Tillräckig kvantitet för att uppnå en agglutinerande antikroppshalt av 1 log10 hos marsvin.

Adjuvans:

 

Aluminium (som hydroxid)

1,4 mg

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

50 doser

100 ml injektionsflaska

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion

5. KARENSTID

6. BATCHNUMMER

Lot

7. UTGÅNGSDATUM

EXP

15/20

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Omskakas före administration.

Läs bipacksedeln före användning.

16/20

Kommentarer