Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Bipacksedel - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Ämne: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Tillverkare: Merial

BIPACKSEDEL

Neocolipor

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANKRIKE

Tillverkare:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Neocolipor injektionsvätska, suspension

3.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per dos om 2 ml:

 

 

E.coli adhesin F4 (F4ab,F4ac, F4ad), minimum

2,1 SA.U*

E.coli adhesin F5, minimum

1,7 SA.U*

 

E.coli adhesin F6, minimum

1,4 SA.U*

 

E.coli adhesin F41, minimum

1,7 SA.U*

 

* 1 SA.U: Tillräckig kvantitet för att uppnå en agglutinerande antikroppshalt av 1 log10 hos marsvin.

Adjuvans:

 

Aluminium (som hydroxid)

1,4 mg

4.INDIKATION(ER)

Inaktiverat vaccin för minskning av neonatal enterotoxicosis hos smågrisar orsakad av E. Coli- stammar som uttrycker adhesionsmolekyler F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 och F41.

5.KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6.BIVERKNINGAR

Vaccination kan orsaka lindrig hyperthermi (mindre än 1,5°C under maximalt 24 timmar).

18/20

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Svin (suggor och gyltor)

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Vaccinationsprogram, 1 dos (2 ml):

Grundvaccinering

 

Första injektionen:

5-7 veckor före grisning.

Andra injektionen:

2 veckor före grisning.

Revaccinering

 

1 injektion 2 veckor före varje påföljande grisning.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Intramuskulärt i nacken bakom örat.

Omskakas före administrering.

Använd sterila sprutor och kanyler. Tillämpa aseptisk teknik vid administrering.

10.KARENSTID

Noll dagar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Hållbarhet öppnad flaska: 3 timmar.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Kontrollera att varje spädgris intar tillräcklig mängd kolostrum inom 6 timmar efter födseln, eftersom spädgrisarna får sitt skydd via detta intag.

Vaccinera endast friska djur.

Administrera ej med andra läkemedel.

Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat (på samma dag eller vid olika tidpunkt) saknas.

I fall av oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Tvätta och desinficera händerna efter användning.

Inga biverkningar har observerats efter administration av dubbel rekommenderad dos.

19/20

Ska inte blandas med annat vaccin.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längreanvänds. Dessa åtgärderna är till för att skydda miljön.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

03/2008

Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida http://emea.europa.eu.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vaccinet innehåller inaktiverade stammar av E. Coli som uttrycker adhesinerna F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 och F41, vilka orsakar neonatal enterotoxikosis hos smågrisar, adsorberade på aluminiumhydroxid. Hos suggor och gyltor inducerar vaccinet specifik serokonversion av vaccinerade djur. Smågrisar immuniseras passivt via kolostrum och mjölk innehållande adhesinspecifika antikroppar.

Förpackning om 5 doser i 10 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi) Förpackning om 10 doser i 20 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi) Förpackning om 25 doser i 50 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi) Förpackning om 50 doser i 100 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi) Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.>

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

20/20

Kommentarer