Palladia (toceranib) – Märkning - QL01XE91

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

PAPPKARTONG/TABLETTER

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Palladia 10 mg filmdragerade tabletter för hund Palladia 15 mg filmdragerade tabletter för hund Palladia 50 mg filmdragerade tabletter för hund toceranib

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje tablett innehåller 10 mg toceranib (som toceranibfosfat).

Varje tablett innehåller 15 mg toceranib (som toceranibfosfat).

Varje tablett innehåller 50 mg toceranib (som toceranibfosfat).

3.LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 tabletter

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

ALU–PVC/BLISTER

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Palladia 10 mg tabletter för hund.(pictogram) Palladia 15 mg tabletter för hund

Palladia 50 mg tabletter för hund toceranib

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer