Swedish
Välj språk

Panacur AquaSol (fenbendazole) – Märkning - QP52AC13

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Panacur AquaSol
ATC: QP52AC13
Ämne: fenbendazole
Tillverkare: Intervet International BV

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

HDPE behållare (1- och 4-litersförpackning)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspension för användning i dricksvatten till svin och höns. Fenbendazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

200 mg/ml fenbendazol

3.LÄKEMEDELSFORM

Suspension för användning i dricksvatten

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 liter

4 liter

5.DJURSLAG

Svin och höns

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Suspension för användning i dricksvatten.

Omskakas väl före användning

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid:

Svin: Kött och slaktbiprodukter: 4 dagar. Höns: Kött och slaktbiprodukter: 6 dagar. Ägg: Noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

Beredd förpackning ska användas inom 24 timmar. Öppnad förpackning används före………

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas. Skyddas mot frost.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/135/002

EU/2/11/135/003

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

Kommentarer