Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Märkning - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Ämne: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Tillverkare: Merial

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong suspension

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Parvoduk injektionsvätska, suspension för myskanka

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En rekonstituerad dos om 0,2 ml innehåller:

2,6–4,8 log10 CCID50

Levande försvagad Muscovy duck parvovirusstam GM 199 ..................................

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 x 500 doser

2500 doser

5.DJURSLAG

Myskanka

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP

Beredd förpackning ska användas inom 4 timmar

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2° C – 8° C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong spädningsvätska

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Spädningsvätska till Parvoduk suspension för myskanka

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Natriumkloridbuffert

3. LÄKEMEDELSFORM

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 x 500 doser

2500 doser

5. DJURSLAG

Myskanka

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras under 25° C.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaskor suspension

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Parvoduk suspension

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Levande försvagad Muscovy duck parvovirus

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

500 doser

2500 doser

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

7.UTGÅNGSDATUM

EXP

Beredd förpackning ska användas inom 4 timmar

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

Påsar med spädningsvätska

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Spädningsvätska för Parvoduk suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Natriumkloridbuffert

3. LÄKEMEDELSFORM

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

500 doser

2500 doser

5. DJURSLAG

Myskanka

6. INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras under 25° C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

Kommentarer