Pirsue (pirlimycin) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QJ51FF90

A.TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

STORBRITANNIEN

I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet av den relevanta tillverkningssatsen anges.

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Den aktiva substansen i PIRSUE 5 mg/ml intramammär lösning för nötkreatur är tillåten substans enligt tabell 1 i bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010:

Farmakologi

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målväv-

Övriga

Terapeutisk

skt

 

 

 

nader

bestämmelser

klassificering

aktiv(a)subs

 

 

 

 

 

 

tans(er)

 

 

 

 

 

 

Pirlimycin

Pirlimycin

Nötkreatur

100 μg/kg

Muskler

Ingen uppgift

Medel mot

 

 

 

100 μg/kg

Fett

 

infektioner/Anti

 

 

 

1000 μg/kg

Lever

 

biotika

 

 

 

400 μg/kg

Njure

 

 

 

 

 

100 μg/kg

Mjölk

 

 

Hjälpämnen enligt avsnitt 6.1 i SPC är anses inte omfattas av förordning (EG) nr 470/2009 när de används så som i detta läkemedel

Kommentarer