Swedish
Välj språk

Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Märkning - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Ämne: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Tillverkare: Intervet International BV

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN ASK

Kartong med injektionsflaska om 20, 50, 100, 200 och 250 ml

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis ColiClos, injektionsvätska, suspension för svin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per dos om 2 ml:

E.coli: F4ab fimb. adhe. F4ac fimb. adhe. F5 fimb. adhe F6 fimb. adhe. LT-toxoid

C.perfringens typ C-toxoid

dl-α-tokoferylacetat

9,7 log2 Ak-titer

8,1 log2 Ak-titer

8,4 log2 Ak-titer

7,8 log2 Ak-titer

10,9 log2 Ak-titer

≥20 IU

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 ml (10 doser)

50 ml (25 doser)

100 ml (50 doser)

200 ml (100 doser)

250 ml (125 doser)

5.DJURSLAG

Svin (suggor och gyltor)

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten/öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/12/141/001

EU/2/12/141/002

EU/2/12/141/003

EU/2/12/141/004

EU/2/12/141/005

EU/2/12/141/006

EU/2/12/141/007

EU/2/12/141/008

EU/2/12/141/009

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

100, 200 och 250 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis ColiClos, injektionsvätska, suspension för svin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per dos om 2 ml:

 

 

E.coli:

F4ab fimb. adhe.

≥ 9,7 log2 Ak-titer

 

F4ac fimb. adhe.

≥ 8,1 log2

Ak-titer

 

F5 fimb. adhe

≥ 8,4 log2

Ak-titer

 

F6 fimb. adhe.

≥ 7,8 log2

Ak-titer

 

LT-toxoid

≥ 10,9 log2 Ak-titer

C.perfringens typ C-toxoid

≥20 IU

 

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 ml (50 doser)

200 ml (100 doser)

250 ml (125 doser)

5. DJURSLAG

Svin (suggor och gyltor)

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

i.m.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Använd öppnad förpackning inom 10 timmar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA ETIKETT

20 och 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis ColiClos, injektionsvätska, suspension

Pictogram av svin

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

E. coli: Fimbrieadhesiner, LT-toxoid

C.perfringens-toxoid

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

20 ml (10 doser)

50 ml (25 doser)

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

i.m.

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

Använd öppnad förpackning inom 10 timmar.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer