Swedish
Välj språk

Porcilis PCV M Hyo (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis PCV M Hyo
ATC: QI09AL
Ämne: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated)
Tillverkare: Intervet International B.V.

Porcilis PCV M Hyo

Vaccin mot porcint circovirus och Mycoplasma hyopneumoniae (inaktiverat)

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Porcilis PCV M Hyo?

Porcilis PCV M Hyo är ett veterinärmedicinskt vaccin som innehåller porcint circovirus typ 2 (PCV2) subenhetsantigen och en inaktiverad (avdödad) stam av Mycoplasma hyopneumoniae-bakterier. Porcilis PCV M Hyo finns som injektionsvätska, emulsion.

Vad används Porcilis PCV M Hyo för?

Porcilis PCV M Hyo används för att skydda svin mot två olika infektioner, porcint circovirus och

Mycoplasma hyopneumoniae.

Infektioner med porcint circovirus typ 2 (PCV2) kan orsaka kliniska tecken såsom viktminskning eller tillväxtstörning, förstorade lymfkörtlar, andningssvårigheter, diarré, blek hud och ikterus (gulfärgning av huden).

Infektion med bakterien Mycoplasma hyopneumoniae hos svin orsakar en luftvägssjukdom som kallas enzootisk pneumoni. Drabbade svin får ofta hosta och utvecklas sämre.

Vaccinet ges till svin från tre veckors ålder som en enstaka injektion i halsmuskulaturen. Skyddet mot PCV2 sätter in två veckor efter vaccinationen och det mot Mycoplasma hyopneumoniae sätter in fyra veckor efter vaccinationen. Skyddet varar i 22 veckor efter vaccination mot PCV2 och i 21 veckor efter vaccination mot Mycoplasma hyopneumoniae.

Hur verkar Porcilis PCV M Hyo?

Porcilis PCV M Hyo är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Vaccinet innehåller små mängder av ett protein från PCV2 och hela Mycoplasma hyopneumoniae-bakterier som är avdödade (inaktiverade) så att de inte ger upphov till sjukdom. När Porcilis PCV M Hyo ges till svin uppfattar djurens immunsystem virusproteinet och bakterierna som främmande och bildar antikroppar mot dem. Om djuren utsätts för viruset eller bakterierna i framtiden kommer deras immunsystem att kunna svara fortare. Detta bidrar till att skydda svinen mot porcint circovirus och Mycoplasma hyopneumoniae-infektioner.

Porcilis PCV M Hyo innehåller adjuvanserna lättflytande mineralolja och aluminiumhydroxid för att öka immunsvaret.

Hur har Porcilis PCV M Hyos effekt undersökts?

Vaccinets effekt undersöktes först i ett antal laboratoriestudier med svin. Syftet med dessa studier var att fastställa hur lång tid det tog innan svinen var fullständigt skyddade och hur länge skyddet varar mot PCV2 och Mycoplasma hyopneumoniae.

Effekten av Porcilis PCV M Hyo undersöktes i 10 fältstudier med svingårdar där tecken på PCV2 och/eller Mycoplasma hyponeumoniae-infektioner hade upptäckts. I varje studie vaccinerades omkring 300 diande griskultingar med Porcilis PCV M Hyo medan en andra grupp på omkring 300 diande griskultingar fick en overksam injektion. Huvudmåtten på effekt var daglig viktökning under avslutningsperioden, halten av PCV2 i blodet och en poäng för svårighetsgrad av skador (lesioner) på lungorna.

Vilken nytta har Porcilis PCV M Hyo visat vid studierna?

Laboratoriestudierna visade att vaccinet hade sin fulla effekt mot PCV2 efter två veckor och mot Mycoplasma hyopneumoniae efter fyra veckor. Skyddet varar i 22 veckor efter vaccination mot PCV2 och i 21 veckor efter vaccination mot Mycoplasma hyopneumoniae.

Fältstudierna visade att vaccination med Porcilis PCV M Hyo sänkte PCV2-halterna i blodet och minskade svårighetsgraden av lunglesioner orsakade av Mycoplasma hyopneumoniae och den uteblivna viktökningen under avslutningsperioden (gödningsperioden innan slakten).

Vilka är riskerna med Porcilis PCV M Hyo?

Den vanligaste biverkningen (uppträder hos fler än 1 av 10 svin) som orsakas av Porcilis PCV M Hyo är en kortvarig ökning av kroppstemperaturen på upp till 2 °C på vaccinationsdagen.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Porcilis PCV M Hyo är en emulsion som innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion kan orsaka svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger – detta kan leda till förlust av fingret om man inte genast kommer under medicinsk vård. Uppsök genast läkare vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, också om bara en mycket liten mängd injicerats. Bipacksedeln bör visas upp för läkaren. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning ska läkare kontaktas igen.

Hur lång är karenstiden?

Karenstiden är den tid som måste gå efter administrering av läkemedlet och fram till dess att djuret kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Karenstiden för Porcilis PCV M Hyo är noll dagar.

Varför har Porcilis PCV M Hyos godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Porcilis PCV M Hyo är större än riskerna för den godkända indikationen och rekommenderade att Porcilis PCV M Hyo ska godkännas för försäljning. Nytta-riskförhållandet behandlas i den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR.

Mer information om Porcilis PCV M Hyo

Den 07/11/2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Porcilis PCV M Hyo som gäller i hela Europeiska unionen. Information om denna produkts förskrivningsstatus finns på etiketten/ytterförpackningen.

Denna sammanfattning uppdaterades senast i september 2014.

Kommentarer