Swedish
Välj språk

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – Märkning - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis Pesti
ATC: QI09AD04
Ämne: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Tillverkare: Intervet International BV

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

{50 ml flaska/100 ml flaska/250 ml flaska}

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis Pesti, injektionsvätska, emulsion för svin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per dos (2 ml):

120 Elisa-enheter CSF - E2 antigen. Paraffin, flytande: 941,4 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, emulsion

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

50 ml (25 doser) – 100 ml (50 doser) – 250 ml (125 doser)

5.DJURSLAG

Svin

6.INDIKATION(ER)

Vaccin mot klassisk svinpest.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

IM injektion av 2 ml

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Oavsiktlig injektion är farlig

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Bruten förpackning skall användas inom tre timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas.

11/17

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur.

Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/99/016/001 - EU/2/99/016/006

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

<Sats> <Lot> <Batch>{nummer}

12/17

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ flasketikett

{50 ml/100 ml/250 ml}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis Pesti, injektionsvätska, emulsion för svin

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

120 Elisa-enheter CSF - E2 antigen/2 ml.

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

50 ml (25 doser) – 100 ml (50 doser) – 250 ml (125 doser)

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

IM injektion

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

<Sats> <Lot> <Batch>{nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Bruten förpackning skall användas inom 3 timmar

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

13/17

Kommentarer