Swedish
Välj språk

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Ämne: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tillverkare: Intervet International BV
SwedishSwedish
Ändra språk
An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till rekommendationerna om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad används Porcilis Porcoli Diluvac Forte för?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte är ett vaccin avsett för grisar. Det är en injektionsvätska, suspension och innehåller de aktiva substanserna F4ab, F4ac, F5, F6 och LT-toxoid.

Vad används Porcilis Porcoli Diluvac Forte för?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte används för att minska dödlighet och kliniska symtom på enterotoxikos orsakad av E. coli-bakterier hos kultingar under deras första levnadsdygn. Enterotoxikos är en reaktion i tarmen mot toxiner som bildas av vissa bakterier. Porcilis Porcoli Diluvac Forte används för immunisering mot E. coli som har adhesinerna (ytkomponenterna) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P). Vaccinet ges endast till suggor (grisar av honkön). Kultingarna blir på så sätt immuna när de dricker kolostrum (råmjölk).

Porcilis Porcoli Diluvac Forte ges som en dos på 2 ml genom intramuskulär injektion (injektion i en muskel) till gyltor och suggor. Vaccinet ges i halsen bakom örat. Gyltor och suggor som inte har vaccinerats ska ges två injektioner med ett intervall på sex veckor mellan injektionerna. För att bibehålla immuniteten ska en enda injektion ges för varje ny kull. Gyltor och suggor ska helst vaccineras under andra halvan av dräktigheten, men inte under de två sista veckorna före förväntad födsel.

Hur verkar Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte innehåller adhesiner som finns på ytan av E. coli-bakterier. När en gylta eller sugga injiceras hjälper denna lilla exponering grisens immunsystem att känna igen och angripa E. coli-bakterierna. Om grisen exponeras för någon av dessa bakterier senare i livet blir den antingen inte infekterad alls eller får en mycket lindrigare infektion. Denna immunitet förs vidare till suggans kultingar genom hennes kolostrum.

Hur har Porcilis Porcoli Diluvac Fortes effekt undersökts?

Vaccinet (eller delar av vaccinerna) har undersökts i flera studier på dräktiga grisar av olika raser. Grisarna har fått två injektioner av vaccinet och därefter har kultingarna från dessa grisar och kultingar från ovaccinerade grisar (kontroller) exponerats för E. coli med de adhesiner eller det LT- toxin som finns i vaccinet. Huvudmåttet på effekt var procentandelen kumulativ dödlighet (sammanlagd dödlighet) hos kultingarna.

Vilken nytta har Porcilis Porcoli Diluvac Forte visat vid studierna?

Porcilis Porcoli Divulac Forte minskade frekvensen dödsfall i alla studier jämfört med

kontrollkultingarna.

Vilka är riskerna med Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte kan ge lindriga och tillfälliga kliniska reaktioner (feber, slöhet och minskat födointag) under de första 24 timmarna efter vaccination. Rodnad och/eller svullnad kan uppstå på injektionsstället i upp till två veckor efter vaccinationen.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Om någon oavsiktligt injiceras med detta läkemedel ska läkare omedelbart uppsökas. Ta med bipacksedeln till läkaren.

Varför har Porcilis Porcoli Diluvac Forte godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) enades om att nyttan med Porcilis Porcoli Diluvac Forte, nämligen att minska dödsfall och kliniska symtom på enterotoxikos orsakad av E. coli-bakterier, är större än riskerna. Kommittén rekommenderade att Porcilis Porcoli Diluvac Forte skulle godkännas för försäljning. Nytta-riskförhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Den 2 maj 2002 beviljade Europeiska kommissionen Intervet International BV ett godkännande för försäljning av Porcilis Porcoli Diluvac Forte som gäller i hela Europeiska unionen. Informationen om denna produkts förskrivningsstatus finns på ytterförpackningen.

Denna sammanfattning uppdaterades senast i januari 2013.

Kommentarer