Swedish
Välj språk

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Bipacksedel - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Ämne: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tillverkare: Intervet International BV

BIPACKSEDEL

PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Porcilis Porcoli Diluvac Forte injektionsvätska, suspension

3.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos (= 2 ml) innehåller F4ab (K88ab) fimbrieadhesin, F4ac (K88ac) fimbrieadhesin, F5 (K99) fimbrieadhesin, F6 (987P) fimbrieadhesin och LT-toxoid vilka inducerar en genomsnittlig antikroppstiter om ≥9,0 log2Ak-titer, ≥5,4 log2Ak-titer, ≥6,8 log2Ak-titer, ≥7,1 log2Ak-titer respektive ≥6,8 log2Ak-titer efter vaccination av möss med 1/20 suggdos. Antigenerna är adjuverade med 150 mg dl-α-tokoferolacetat per dos.

4.INDIKATION(ER)

Passiv immunisering av smågrisar genom aktiv immunisering av suggor och gyltor för att under de första levnadsdygnen reducera dödlighet och kliniska tecken på neonatal enterotoxikos orsakad av E. coli-bakterier vilka uttrycker adhesinerna F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99). Eller F6 (987P).

5.KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6.BIVERKNINGAR

Milda och övergående kliniska reaktioner (feber, letargi) kan uppträda under de första 24 timmarna efter vaccination. Några veckor efter vaccinationen kan det finnas en svullnad vid injektionsstället. Lokala vävnadsreaktioner i form av bölder kan ofta förekomma. Sex veckor efter vaccination är sådana lokala reaktioner avsevärt mindre.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Grisar (suggor och gyltor)

21/23

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

2 ml per djur (gyltor och suggor) ges som intramuskulär injektion på halsen i området bakom örat.

Vaccinationsschema:

Grundvaccination: Ovaccinerade suggor och gyltor ges två injektioner med sex veckors intervall. Revaccination: En enkeldos ges inför varje påföljande grisning – i praktiken var femte-sjätte månad.

Suggor och gyltor vaccineras företrädesvis under senare hälften av dräktigheten och senast två veckor före beräknat grisningsdatum.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Vaccinet bör tillåtas anta rumstemperatur (15-25°C) före användning. Omskakas väl. Steril spruta och kanyl skall användas. Undvik kontaminering av vaccinet. Endast friska djur skall vaccineras.

10.KARENSTID

Noll dagar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

Får ej frysas

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången.3 timmar.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat. Därför bör inga andra vacciner administreras samtidigt med denna produkt.

Då kompatibilitetesstudier saknas skall vaccinet inte blandas med annat läkemedel.

Vid oavsiktlig injektion av en människa skall läkare konsulteras och därvid skall bipacksedeln eller märkningen uppvisas.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

22/23

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Fimbrieadhesinerna F4ab, F4ac, F5 och F6 ansvarar för adhesion och den virulens hos de stammar av E. coli vilka orsakar neonatal enterotoxikos hos spädgrisar. Immunogenerna är inkorporerade i en vatten-i-olja emulsion för att understödja en förlängd immunitetsinduktion. Spädgrisar efter vaccinerade suggor och gyltor får en passiv immunitet via colostrum.

För djur.

23/23

Kommentarer