Posatex (orbifloxacin / mometasone furoate /...) – Produktresumé - QS02CA91

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Posatex
ATC: QS02CA91
Ämne: orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole
Tillverkare: Intervet International BV

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Posatex örondroppar, suspension för hund.

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiva substanser:

Orbifloxacin

8,5 mg/ml

Mometasonfuroat (som monohydrat)

0,9 mg/ml

Posakonazol

0,9 mg/ml

Hjälpämnen:

Paraffin, flytande

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Örondroppar, suspension

Vit till off-white, viskös suspension

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Djurslag

Hund

4.2Indikationer, specificera djurslag

Behandling av akut extern otit och akut exacerbation av återkommande extern otit, associerade med bakterier känsliga för orbifloxacin och svampar känsliga för posakonazol, speciellt Malassezia pachydermatis.

4.3Kontraindikationer

Använd inte om trumhinnan är perforerad.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, någon av de ingående substanserna, kortikosteroider, andra azol-antimykotiska medel eller andra fluorokinoloner.

Använd inte under hela eller delar av dräktigheten.

4.4Särskilda varningar för respektive djurslag

Bakterie- och svampotiter är ofta sekundära. De bakomliggande orsakerna ska identifieras och behandlas.

4.5Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Att enbart förlita sig till en enstaka klass av antibiotika kan medföra en ökad risk för resistensutveckling hos bakterier. Användandet av fluorokinoloner bör reserveras för kliniska fall som tidigare har svarat dåligt eller förväntas svara dåligt på annan behandling med antibiotika.

Användning av produkten ska baseras på resistensbestämning av isolerade bakterier och/eller andra lämpliga diagnostiska tester.

Fluorokinoloner har associerats med broskerosioner i viktbärande leder och andra former av artropati hos immatura djur av olika arter. Ska därför inte användas till djur yngre än 4 månader.

Långvarig och intensiv användning av topikala kortikosteroidberedningar är känd för att ge lokala och systemiska effekter, inklusive hämmad binjurefunktion, förtunning av huden och förlångsammad läkning. Se avsnitt 4.10.

Innan det veterinärmedicinska läkemedlet appliceras ska yttre hörselgången inspekteras noggrant för att säkerställa att trumhinnan inte är perforerad. Detta för att undvika risk för spridning av infektion till mellanörat och för att förhindra att koklean och vestibularisapparaten skadas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur.

Tvätta händerna noggrant efter hantering av det veterinärmedicinska läkemedlet. Undvik hudkontakt. Vid oavsiktlig exponering, skölj det exponerade området med mycket rikligt med vatten.

4.6Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Milda erytematösa lesioner har observerats.

Användning av öronpreparat kan vara associerade med hörselnedsättning, vanligtvis temporär, och primärt hos äldre hundar.

4.7Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Dräktighet:

Ska inte användas under hela eller delar av dräktigheten.

Laktation:

Användning rekommenderas inte under laktation.

Laboratoriestudier med valpar har visat belägg för artropati efter systemisk administrering av orbifloxacin. Fluorokinoloner passerar placentan och distribueras ut i mjölken.

Fertilitet:

Studier för att avgöra effekten av orbifloxacin på fertiliteten hos hundar har inte utförts. Ska inte användas på avelsdjur.

4.8Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data saknas.

4.9Dos och administreringssätt

För användning i öron.

En droppe innehåller 267 µg orbifloxacin, 27 µg mometasonfuroat och 27 µg posakonazol.

Den yttre hörselgången ska rengöras mycket noggrant och torkas ur innan behandlingen utförs. Kraftigt överskott av hår vid behandlingsstället ska klippas bort.

Omskakas väl före användning.

Hundar med kroppsvikt mindre än 2 kg, applicera 2 droppar i örat en gång dagligen. Hundar med kroppsvikt mellan 2-15 kg, applicera 4 droppar i örat en gång dagligen. Hundar med kroppsvikt 15 kg eller mer, applicera 8 droppar i örat en gång dagligen.

Behandlingen ska pågå 7 dagar i följd.

Efter applicering kan öronbasen masseras kortvarigt och försiktigt så att läkemedlet kan penetrera till de nedre delarna av hörselgången.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Administrering av den rekommenderade dosen (4 droppar per öra) 5 gånger dagligen i 21 dagar till hundar som vägde 7,6 till 11,4 kg, orsakade en lindrig sänkning av serumkortisolresponsen efter administrering av adrenokortikotropt hormon (ACTH) i en ACTH stimuleringstest.

Avbrytande av behandlingen resulterade i en fullständig återgång till normal adrenal respons.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Glukokortikoider och antiinfektiva medel i kombination. ATCvet-kod: QS02CA91

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Orbifloxacin är ett syntetiskt bredspektrigt antibakteriellt medel av typen kinolon-karboxylsyra derivat, eller mer specifikt, en fluorokinolon. Den baktericida verkningsmekanismen för orbifloxacin utgörs av en störning av enzymerna DNA topoisomeras II (DNA-gyras) och DNA topoisomeras IV, vilka är nödvändiga för bildandet och underhållet av bakteriellt DNA. Denna störning påverkar replikationen av bakteriecellen, vilket leder till snabb celldöd. Snabbheten och omfattningen av celldöden är direkt proportionell till läkemedelskoncentrationen. Orbifloxacin har in vitro aktivitet mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier.

Mometasonfuroat är en kortikosteroid med hög topikal potens, men med låg systemisk effekt. Liksom andra topikala kortikosteroider har den antiinflammatoriska och klådstillande egenskaper.

Posakonazol är ett bredspektrigt triazol antimykotiskt medel. Mekanismen, genom vilken posakonazol utövar sin fungicida effekt, involverar den selektiva hämningen av enzymet lanosterol 14-demetylas (CYP51) involverat i ergosterolbiosyntesen hos jästsvampar och filamentösa svampar. I in vitro tester, har posakonazol visat fungicid effekt mot de flesta av de ca 7000 stammar av jästsvampar och filamentösa svampar som testats. Posakonazol är 40-100 gånger mer potent in vitro mot Malassezia pachydermatis jämfört med klotrimazol, mikonazol and nystatin.

Resistens mot fluorokinoloner kan uppträda genom kromosomal mutation med tre mekanismer: minskning av permeabiliteten i bakteriernas cellvägg, aktivering av en effluxpump eller mutation av enzymer ansvariga för molekylernas bindningsställe. Korsresistens mellan olika fluorokinoloner är vanligt. Malassezia pachydermatis resistens mot azoler, inklusive posakonazol, har inte rapporterats.

In vitro aktiviteten hos orbifloxacin mot patogener isolerade från kliniska fall av otitis externa hos hund i ett EU fältförsök utfört 2000-2001 var följande:

Minimum Inhibitory Concentrations vs. Orbifloxacin – Sammanfattning

Patogen

N

Min

Max

MIC50

MIC 90

E coli

0,06

0,5

0,125

0,5

Enterococci

0,250

Proteus mirabilis

0,5

Pseudomonas aeruginosa

> 16

Staphylococcus intermedius

0,25

0,5

Streptococcus ß-haemolyticus G

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Systemisk absorption av de aktiva substanserna bestämdes i engångsdos-studier med [14C]-orbifloxacin, [3H]-mometasonfuroat och [14C]-posakonazol i en Posatexformulering och placerad i hörselgången på friska beaglehundar. Huvuddelen av absorptionen skedde första dagarna efter administrering. Omfattningen av perkutan absorption av topikala läkemedel bestäms av många faktorer, inklusive integriteten av den epidermala barriären. Inflammation kan öka den perkutana absorptionen av veterinärmedicinska läkemedel.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Laurinsyra

Paraffin, flytande

Polyeten i mineralolja (5% polyetylen i 95% mineralolja)

6.2Inkompatibiliteter

Inga kända.

Studier med ett flertal olika fabrikat av öronrengöringsmedel har inte visat några kemiska inkompatibiliteter.

6.3Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 8,8 ml: 7 dagar.

17,5 ml och 35,1 ml: 28 dagar.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen.

6.5Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Vit HDPE flaska med ett vitt LDPE lock, en ofärgad eller vit LDPE applikator och ett skyddsfodral. Förpackningsstorlekar: 8,8 ml (7,5 g), 17,5 ml (15 g) och 35,1 ml (30 g).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/08/081/001

EU/2/08/081/002

EU/2/08/081/003

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 23/06/2008

Datum för förnyat godkännande: 23/06/2013

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu/.

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Kommentarer