Swedish
Välj språk

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Märkning - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Ämne: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Tillverkare: Zoetis Belgium SA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong innehållande en flaska med 2500, 5000, 10 000 eller 20 000 doser Kartong innehållande 10 flaskor med 2500, 5000, 10 000 eller 20 000 doser

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Poulvac E. coli frystorkat pulver till suspension för sprayvaccination till kycklingar och kalkoner eller för användning i dricksvatten till kycklingar

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Aktiv substans:

Levande Escherichia coli där genen aroA avlägsnats, typ O78, 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU/dos

3. LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver till suspension för sprayvaccination eller för användning i dricksvatten

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 x 2500 doser, 10 x 2500 doser

1 x 5000 doser, 10 x 5000 doser

1 x 10 000 doser, 10 x 10 000 doser 1 x 20 000 doser, 10 x 20 000 doser

5.DJURSLAG

Kyckling och kalkon

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Sprayvaccination eller användning i dricksvatten.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

Karenstid: 0 dygn.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Efter beredning ska läkemedlet användas inom 2 timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska av glas

1/10 x 2500, 5000, 10 000, 20 000 doser

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Poulvac E. coli frystorkat pulver till suspension för sprayvaccination eller för användning i dricksvatten

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Levande E. coli: 5,2 x 106 – 9,1 x 108 CFU/dos

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

2500 doser

5000 doser

10 000 doser

20 000 doser

4.ADMINISTRERINGSVÄG

Sprayvaccination eller användning i dricksvatten.

5.KARENSTID(ER)

Karenstid: 0 dygn.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer