Prac-tic (pyriprole) – Märkning - QP53AX26

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Prac-tic
ATC: QP53AX26
Ämne: pyriprole
Tillverkare: Elanco Europe Ltd

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Pappkartong (56,25 mg)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 56,25 mg spot-on, lösning för mycket små hundar

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En pipett innehåller:

Dosenhet

Pyriprol

0,45 ml

56,25 mg

Hjälpämnen:

0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

3.LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning för utvärtes bruk på huden

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

30 pipetter

5.DJURSLAG

Hund (2–4,5 kg)

6.INDIKATION(ER)

Behandling och prevention av lopp- och fästingangrepp.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on för utvärtes bruk på huden.

1.Ta ut en pipett ur förpackningen.

2.Håll pipetten lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.

3.Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig.

4.Placera pipettens spets mot huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger så att innehållet töms på 1–2 ställen på huden. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Säkerhetsinformation för människor:

Undvik kontakt mellan produkten och hud, ögon eller mun.

Undvik direktkontakt med det behandlade djuret innan applikationsstället har torkat.

Säkerhetsinformation för djur:

Endast avsett att användas till hundar.

Skall inte användas till katter eller kaniner.

Skall inte ges via munnen.

Undvik att produkten kommer i kontakt med hundens ögon.

10.UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 C.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavare av godkännande för försäljning

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/066/001 (3 pipetter)

EU/2/06/066/002 (6 pipetter)

EU/2/06/066/003 (30 pipetter)

17.BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Blister (56,25 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic spot-on för hundar

Pyriprol

2.MÄNGD AKTIV SUBSTANS

56,25 mg

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0,45 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

<Lot> {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Pipett (56,25 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 56,25 mg

Pyriprol

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Elanco Europe Ltd.

3.UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

4.BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

5.TEXTEN “FÖR DJUR”

För djur

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Pappkartong (137,5 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 137,5 mg spot-on, lösning för små hundar

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En pipett innehåller:

Dosenhet

Pyriprol

1,1 ml

137,5 mg

Hjälpämnen:

0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning för utvärtes bruk på huden

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

30 pipetter

5. DJURSLAG

Hund (>4,5–11 kg)

6. INDIKATION(ER)

Behandling och prevention av lopp- och fästingangrepp.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on för utvärtes bruk på huden.

1.Ta ut en pipett ur förpackningen.

2.Håll pipetten lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.

3.Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig.

4.Placera pipettens spets mot huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger så att innehållet töms på 1–2 ställen på huden. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Säkerhetsinformation för människor:

Undvik kontakt mellan produkten och hud, ögon eller mun.

Undvik direktkontakt med det behandlade djuret innan applikationsstället har torkat.

Säkerhetsinformation för djur:

Endast avsett att användas till hundar.

Skall inte användas till katter eller kaniner.

Skall inte ges via munnen.

Undvik att produkten kommer i kontakt med hundens ögon.

10. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavare av godkännande för försäljning

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/066/004 (3 pipetter)

EU/2/06/066/005 (6 pipetter)

EU/2/06/066/006 (30 pipetter)

17. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Blister (137,5 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic spot-on för hundar

Pyriprol

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

137,5 mg

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1,10 ml

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

5. KARENSTID

6.TILVERKNINGSSATSNUMMER

<Lot> {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Pipett (137,5 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 137,5 mg

Pyriprol

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Elanco Europe Ltd.

3. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

4. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Pappkartong (275 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 275 mg spot-on, lösning för medelstora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En pipett innehåller:

Dosenhet

Pyriprol

2,2 ml

275 mg

Hjälpämnen:

0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning för utvärtes bruk på huden

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

30 pipetter

5. DJURSLAG

Hund ( 11–22 kg)

6. INDIKATION(ER)

Behandling och prevention av lopp- och fästingangrepp.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on för utvärtes bruk på huden.

1.Ta ut en pipett ur förpackningen.

2.Håll pipetten lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.

3.Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig.

4.Placera pipettens spets mot huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger så att innehållet töms på 1–2 ställen på huden. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Säkerhetsinformation för människor:

Undvik kontakt mellan produkten och hud, ögon eller mun.

Undvik direktkontakt med det behandlade djuret innan applikationsstället har torkat.

Säkerhetsinformation för djur:

Endast avsett att användas till hundar.

Skall inte användas till katter eller kaniner.

Skall inte ges via munnen.

Undvik att produkten kommer i kontakt med hundens ögon.

10. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavare av godkännande för försäljning

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/066/007 (3 pipetter)

EU/2/06/066/008 (6 pipetter)

EU/2/06/066/009 (30 pipetter)

17. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Blister (275 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic spot-on för hundar

Pyriprol

2. MÄNGD AKTIV SUBSTANS

275 mg

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

2,20 ml

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

5. KARENSTID

6.BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Pipett (275 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 275 mg

Pyriprol

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Elanco Europe Ltd.

3. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

4. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

5. TEXTEN “FÖR DJUR”

För djur

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Pappkartong (625 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 625 mg spot-on, lösning för stora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En pipett innehåller:

Dosenhet

Pyriprol

5,0 ml

625 mg

Hjälpämnen:

0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning för utvärtes bruk på huden

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

30 pipetter

5. DJURSLAG

Hund (>22–50 kg)

6. INDIKATION(ER)

Behandling och prevention av lopp- och fästingangrepp.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on för utvärtes bruk på huden.

1.Ta ut en pipett ur förpackningen.

2.Håll pipetten lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.

3.Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig.

4.Placera pipettens spets mot huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger på 2–3 ställen längs ryggraden på stora hundar för att förhindra att vätskan rinner av. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Säkerhetsinformation för människor:

Undvik kontakt mellan produkten och hud, ögon eller mun.

Undvik direktkontakt med det behandlade djuret innan applikationsstället har torkat.

Säkerhetsinformation för djur:

Endast avsett att användas till hundar.

Skall inte användas till katter eller kaniner.

Skall inte ges via munnen.

Undvik att produkten kommer i kontakt med hundens ögon.

10. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25 C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavare av godkännande för försäljning

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/066/010 (3 pipetter)

EU/2/06/066/011 (6 pipetter)

EU/2/06/066/012 (30 pipetter)

17. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Blister (625 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic spot-on för hundar

Pyriprol

2. MÄNGD AKTIV SUBSTANS

625 mg

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

5,0 ml

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

5. KARENSTID

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

<Lot> {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Pipett (625 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Prac-tic 625 mg

Pyriprol

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Elanco Europe Ltd.

3. UTGÅNGSDATUM

<Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}>

4. BATCHNUMMER

<Lot> {nummer}

5. TEXTEN “FÖR DJUR”

För djur

Kommentarer