Profender (emodepside / praziquantel) – Märkning - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Profender
ATC: QP52AA51
Ämne: emodepside / praziquantel
Tillverkare: Bayer Animal Health GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för små katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 2 (eller 4) endospipetter

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter

2.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 0,35 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 7,5 mg emodepsid, 30 mg prazikvantel

3.LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 endospipetter

4 endospipetter

5.DJURSLAG

För små katter 0,5 kg – 2,5 kg

6.INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/001 2 endospipetter

EU/2/05/054/002 4 endospipetter

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för små katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 12 (20 eller 40) endospipetter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 30 mg/7,5 mg spot-on lösning för små katter

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 0,35 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 7,5 mg emodepsid, 30 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

12 endospipetter

20 endospipetter

40 endospipetter

5. DJURSLAG

För små katter 0,5 kg – 2,5 kg

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. För användarens säkerhet – läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Profender får inte släppas ut i vattendrag på grund av att emodepsid har visats ha haft skadlig effekt på vattenlevande organismer. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/003 12 endospipetter

EU/2/05/054/004 20 endospipetter

EU/2/05/054/005 40 endospipetter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för medelstora katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 2 (eller 4) endospipetter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 0,70 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 15 mg emodepsid, 60 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 endospipetter

4 endospipetter

5. DJURSLAG

För medelstora katter > 2,5 kg – 5 kg

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/006 2 endospipetter

EU/2/05/054/007 4 endospipetter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för medelstora katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 12 (20,40 eller 80) endospipetter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 60 mg/15 mg spot-on lösning för medelstora katter

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 0,70 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 15 mg emodepsid, 60 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

12 endospipetter

20 endospipetter

40 endospipetter

80 endospipetter

5. DJURSLAG

För medelstora katter > 2,5 kg – 5 kg

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. För användarens säkerhet – läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Profender får inte släppas ut i vattendrag på grund av att emodepsid har visats ha haft skadlig effekt på vattenlevande organismer. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/008 12 endospipetter

EU/2/05/054/009 20 endospipetter

EU/2/05/054/010 40 endospipetter

EU/2/05/054/011 80 endospipetter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för stora katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 2 (eller 4) endospipetter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 1,12 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 24 mg emodepsid, 96 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 endospipetter

4 endospipetter

5. DJURSLAG

För stora katter > 5 kg – 8 kg

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/012 2 endospipetter

EU/2/05/054/013 4 endospipetter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för stora katter

Ytterkartong, förpackningsstorlek 12 (20 eller 40) endospipetter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 96 mg/24 mg spot-on lösning för stora katter

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

En 1,12 ml endospipett innehåller:

Aktiva ingredienser: 24 mg emodepsid, 96 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

12 endospipetter

20 endospipetter

40 endospipetter

5. DJURSLAG

För stora katter > 5 kg – 8 kg

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. För användarens säkerhet – läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Profender får inte släppas ut i vattendrag på grund av att emodepsid har visats ha haft skadlig effekt på vattenlevande organismer. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/014 12 endospipetter

EU/2/05/054/015 20 endospipetter

EU/2/05/054/016 40 endospipetter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender Spot-on lösning för katt

Ytterkartong, Flerdosflaska

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 85,8 mg/ml / 21,4 mg/ml spot-on lösning för katt

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

Aktiva ingredienser: 21,4 mg emodepsid, 85,8 mg prazikvantel

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 ml

5. DJURSLAG

Katt

6. INDIKATION(ER)

Rundmask:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Bandmask:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Lungmask:

Aelurostrongylus abstrusus

För den fullständiga indikationen, inklusive larvstadierna, läs bipackssedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

För användarens säkerhet – läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Hållbarhet i öppnad innerförpackning:: 3 månader.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/017

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Profender spot-on lösning för små katter

Endospipett etikett

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender för katt (0,5 – 2,5 kg)

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4.ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on

5.KARENSTID(ER)

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Profender spot-on lösning för medelstora katter

Endospipett etikett

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender för katt (> 2,5 - 5 kg)

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4. ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on

5. KARENSTID(ER)

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Profender spot-on lösning för stora katter

Endospipett etikett

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender för katt (> 5 - 8 kg)

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4. ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on

5. KARENSTID(ER)

6. BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Profender spot-on lösning för katt

Flerdosflaska etikett

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender spot-on för katt

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

21,4 mg/ml emodepsid, 85,8 mg/ml prazikvantel

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

14 ml

4. ADMINISTRERINGSVÄG

Spot-on.

För utvärtes bruk

5. KARENSTID(ER)

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Öppnad förpackning används före…………………{Utrymme för datum, som skall tilläggas }.

8. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender spot-on lösning för små katter

blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender spot-on lösning för små katter (0,5 – 2,5 kg)

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender spot-on lösning för medelstora katter

blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender spot-on lösning för medelstora katter (> 2,5 – 5 kg)

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender spot-on lösning för stora katter

blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender spot-on lösning för stora katter (> 5 – 8 kg)

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 15 mg/3 mg tabletter till små hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 2 (eller 4) tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

3 mg emodepsid, 15 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter

4 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/018 2 tabletter

EU/2/05/054/019 4 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 15 mg/3 mg tabletter till små hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 10 (24 eller 50) tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

3 mg emodepsid, 15 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 tabletter

24 tabletter

50 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/020 10 tabletter

EU/2/05/054/021 24 tabletter

EU/2/05/054/022 50 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 50 mg/10 mg tabletter till medelstora hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 2 (eller 4) tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

10 mg emodepsid, 50 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter

4 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/023 2 tabletter

EU/2/05/054/024 4 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 50 mg/10 mg tabletter till medelstora hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 6 (24 eller 102) tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

10 mg emodepsid, 50 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

6 tabletter

24 tabletter

102 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/025 6 tabletter

EU/2/05/054/026 24 tabletter

EU/2/05/054/027 102 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 150 mg/30 mg tabletter till stora hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 2 tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

30 mg emodepsid, 150 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/028 2 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Profender 150 mg/30 mg tabletter till stora hundar

Yttre förpackning, förpackningsstorlek om 4 (24 eller 52) tabletter

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

30 mg emodepsid, 150 mg prazikvantel.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tabletter med modifierad frisättning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

4 tabletter

24 tabletter

52 tabletter

5. DJURSLAG

Hundar

6. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar och bandmaskar.

För fullständig indikation, inklusive arter och larvstadium, läs bipacksedeln.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

For oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/05/054/029 4 tabletter

EU/2/05/054/030 24 tabletter

EU/2/05/054/031 52 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender 15 mg/3 mg tabletter till små hundar

Blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender tabletter till små hundar

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender 50 mg/10 mg tabletter till medelstora hundar

Blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender tabletter till medelstora hundar

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS Profender 150 mg/30 mg tabletter till stora hundar

Blister

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Profender tabletter till stora hundar

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer