Swedish
Välj språk

Proteq West Nile (vCP2017 virus) - QI05AX

An agency of the European Union

Proteq West Nile

West Nile rekombinant kanariefågelpoxvirus (vCP2017-virus)

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till rekommendationerna om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Proteq West Nile?

Proteq West Nile är ett vaccin som innehåller West Nile rekombinant kanariefågelpoxvirus (vCP2017- virus). Det finns tillgängligt som injektionsvätska, suspension.

Vad används Proteq West Nile för?

Proteq West Nile används för att skydda hästar från 5 månaders ålder mot sjukdom orsakad av West Nile-virus. Sjukdom orsakad av West Nile-virus är en virussjukdom som sprids via myggor och som kan orsaka encefalit (hjärninflammation) och meningit (inflammation i hjärnhinnor och ryggmärg). Vaccinet används för att minska antalet hästar med West Nile-virus i blodet (viremi) eller med kliniska tecken på sjukdomen.

Vaccinet ges till föl som två injektioner i halsmusklerna. Den första injektionen ges från 5 månaders ålder och den andra injektionen ges fyra till sex veckor senare. Skyddet inträder fyra veckor efter den första injektionen och varar i ett år. Hästarna ska vaccineras om varje år.

Hur verkar Proteq West Nile?

Proteq West Nile är ett vaccin. Vacciner fungerar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Vaccinstammen vCP2017 i Proteq West Nile är en "bärare” för kanariefågelpoxvirus som har fått en gen som gör att det kan producera en del av West Nile-viruset, proteinerna PreM och E. Kanariefågelpoxvirus sprids och förökar sig inte hos vaccinerade hästar.

När en häst får vaccinet känner immunsystemet igen West Nile-proteinerna PreM och E som ”främmande” och bildar antikroppar mot dem. Därefter kommer immunsystemet att kunna producera antikroppar snabbare när det exponeras för West Nile-virus, och detta skyddar vaccinerade hästar från att dö i sjukdom orsakad av West Nile-virus.

Vaccinet innehåller också ett så kallat adjuvans, som ska stimulera till ett bättre immunsvar.

Hur har Proteq West Niles effekt undersökts?

Vaccinet testades i nio laboratoriestudier med hästar från fem månaders ålder. Huvudmåttet på effektivitet byggde på det antal hästar som hade viremi eller kliniska tecken på sjukdom orsakad av West Nile-virus. I alla studierna jämfördes vaccinerade hästar med ovaccinerade.

Vilken nytta har Proteq West Nile visat vid studierna?

Studierna visade att vaccinet förhindrar viremi hos hästar och minskar de kliniska tecknen hos hästar infekterade med West Nile-virus.

Vilka är riskerna med Proteq West Nile?

Hästar som vaccinerats med Proteq West Nile kan ha något förhöjd kroppstemperatur (upp till 1,5 °C) i upp till två dagar. De kan också få en tillfällig svullnad på injektionsstället som vanligen försvinner inom fyra dagar. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Proteq West Nile finns i bipacksedeln.

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Vilken är karenstiden?

Karenstiden är den tid som ska gå från det att läkemedlet har administrerats tills djuret kan slaktas och kött, ägg eller mjölk kan användas som människoföda. Karenstiden är noll dagar.

Varför har Proteq West Niles godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) ansåg att Proteq West Nile generellt tolereras väl och är användbart för att minska de kliniska utbrotten av sjukdom orsakad av West Nile-virus. CVMP fann därför att fördelarna med Proteq West Nile var större än riskerna vid vaccination av hästar från 5 månaders ålder mot sjukdom orsakad av West Nile-virus och rekommenderade att Proteq West Nile skulle godkännas för försäljning. Nytta-/riskförhållandet behandlas i den vetenskapliga diskussionen i detta EPAR.

Proteq West Nile

Mer information om Proteq West Nile:

Den 05/08/2011 beviljade Europeiska kommissionen Merial ett godkännande för försäljning av Proteq West Nile som gäller i hela Europeiska unionen. Information om förskrivning av produkten finns på etiketten/ytterkartongen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast den 05/08/2011.

Proteq West Nile

Kommentarer