Swedish
Välj språk

Proteq West Nile (vCP2017 virus) – Märkning - QI05AX

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Proteq West Nile injektionsvätska, suspension

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

 

Varje dos om 1 ml innehåller:

 

 

Aktiv substans:

 

 

West Nile (vCP2017) .....................................................................................

6,0 till 7,8 log10 CCID*50

 

Adjuvans:

 

 

Karbomer .........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension

 

 

 

 

 

4.

FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

1 x 1 dos

 

 

2 x 1 doser

 

 

 

5 x 1 doser

 

 

 

10 x 1 doser

 

 

 

 

 

5.

DJURSLAG

 

 

Häst

 

 

 

 

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Slakt: Noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Öppnad förpackning ska användas omedelbart

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt

Får ej frysas

Ljuskänsligt

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/129/001 1 x 1 dos

EU/2/11/129/002 2 x 1 doser

EU/2/11/129/003 5 x 1 doser

EU/2/11/129/004 10 x 1 doser

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Proteq West Nile

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

i.m.

5. KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer