ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Märkning - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Ämne: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Tillverkare: Merial

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre förpackning med 10 doser injektionsvätska (suspension)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

ProteqFlu

Injektionsvätska, suspension, för häst.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

 

En dos om 1 ml innehåller:

 

 

Aktiva substanser:

 

 

Influensa A/eq/Ohio/03 [H3N8] (vCP2242).............................................................

≥5.3 log10 FAID50

 

Influensa A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011).................................................

≥5.3 log10 FAID50

 

Adjuvans:

 

 

Karbomer.........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

 

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension.

 

 

 

 

4.

FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

10 x 1 ml (10 doser)

 

 

 

 

5.

DJURSLAG

 

 

 

 

 

 

 

Häst.

 

 

 

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär injektion.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Bruten förpackning användes omedelbart.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - receptbelagt

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/037/005

17.BATCHNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR {Injektionsflaska}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

ProteqFlu

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos

4. ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion.

5. KARENSTID

Noll dagar.

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

EXP. {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer