Swedish
Välj språk

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Produktresumé - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Ämne: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tillverkare: Merial

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax FeLV injektionsvätska, suspension

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En dos om 1 ml innehåller:

Aktiv substans :

FeLV rekombinant Canarypoxvirus (vCP97) ………………………...≥ 10 7.2 CCID50 (Den dos som infekterar 50% av cellkulturer).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Djurslag

Katt.

4.2Indikationer, specificera djurslag

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot kattleukos för att förhindra beständig viremi och därav betingade kliniska symptom.

Immunitet uppnås 2 veckor efter grundvaccinering. Immuniteten varar ett år efter senaste vaccinering.

4.3Kontraindikationer

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

4.4Särskilda varningar

Inga.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Endast friska djur skall vaccineras.

Det rekommenderas att katterna testas om de är FeLV-positiva innan vaccination. Vaccinering av FeLV-positiva katter har ingen effekt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

En övergående liten svullnad (< 2 cm) kan uppstå på injektionsstället. Svullnaden försvinner inom 1 till 4 veckor.

Övergående letargi och förhöjd kroppstemperatur kan förekomma under en dag, undantagsvis under 2 dagar.

I sällsynta fall kan en överkänslighetsreaktion uppkomma, vilken kan kräva lämplig symptomatisk behandling.

4.7Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

4.8Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tillgänglig data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag som, men inte blandas med, Merials adjuvanterade vacciner (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni- och rabieskomponenter)

Tillgänglig data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Merials icke adjuvanterade vacciner (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni- och klamydiakomponenter) och/eller administreras samma dag som, men inte blandas med, Merials adjuvanterade rabiesvaccin.

4.9Dos och administreringssätt

Subkutan användning.

En dos om 1 ml vaccin ges subkutant enligt följande schema:

Grundvaccinering: Första injektionen: från 8 veckor ålder

Andra injektionen: 3-5 veckor efter den första

Revaccinering: Årligen.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Vid administrering av flera doser har inga andra biverkningar än de som angivits i avsnitt ”Biverkningar” iakttagits.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5.IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER

ATC vet kod: QI06AD

Vaccin mot kattleukos.

Vaccinstammen är ett rekombinant canarypoxvirus som uttrycker env och gag gener av FeLV-A. I fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger fullt skydd mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men själva viruset replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukos virus.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Kaliumklorid

Natriumklorid

Kaliumdivätefosfat

Dinatriumfosfatdihydrat

Magnesiumkloridhexahydrat

Kalciumkloriddihydrat

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans med Merials adjuvansfria vaccinserie (olika kombinationer med felin viral rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni- och klamydiakomponenter).

6.3Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Bruten förpackning användes omedelbart.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2oC-8oC).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

6.5Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Plastbox innehållande 10, 20 eller 50 typ I glasflaskor med butylelastomer propp som är förseglade med aluminiumlock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Avfall förstörs genom kokning, förbränning, nedsänkning i lämpligt desinfektionsmedel eller på annat sätt som godkänts av behörig myndighet.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon Frankrike

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/00/019/005-007

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 13/04/2000

Förnyat godkännande: 22/03/2010

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på European Medicines Agency hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Kommentarer