Swedish
Välj språk

Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Ämne: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Tillverkare: Merial

PUREVAX RCP FELV

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med din veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV är ett vaccin som innehåller följande aktiva substanser:

försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2)

inaktiverade (avdödade) felina calicivirosantigener (stammar FCV 431 och G1)

försvagat felint panleukopenivirus (PLI IV)

felint leukemivirus (FeLV) via rekombinant canarypoxvirus (vCP97)

Purevax RCP FeLV är ett frystorkat pulver (i tablettform) och en vätska som blandas till en injektionsvätska.

Vad används Purevax RCP FeLV för?

Purevax RCP FeLV används för att vaccinera katter från 8 veckors ålder mot följande sjukdomar:

felin viral rinotrakeit (en influensaliknande sjukdom som orsakas av ett herpesvirus)

felin caliciviros (en influensaliknande sjukdom som ger inflammation i munnen och orsakas av ett calicivirus)

felin panleukopeni (en allvarlig sjukdom som ger blodiga diarréer och orsakas av ett parvovirus)

felin leukemi (en sjukdom som påverkar immunsystemet och orsakas av ett retrovirus)

Vaccinet bidrar till att lindra sjukdomssymtomen och minska virusutsöndringen vid calicivirusinfektion. Vaccinet kan även förhindra dödlighet i panleukopeni och att FeLV stannar kvar i blodet.

Efter uppblandning av Purevax RCP FeLV injiceras 1 ml under huden. Den första injektionen bör ges när katten är minst åtta veckor gammal och en andra injektion tre eller fyra veckor senare. Om katten har höga nivåer av antikroppar i blodet, som överförts från mamman, bör den första vaccinationen uppskjutas tills katten är 12 veckor gammal. Katten ska omvaccineras för samtliga ingående komponenter ett år efter den första vaccinationen och därefter varje år för rinotrakeit, calicivirus och felin leukemi och vart tredje år för panleukopeni.

Hur verkar Purevax RCP FeLV ?

Purevax RCP FeLV är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) att försvara sig mot sjukdomar. Purevax RCP FeLV innehåller dels små mängder försvagade eller avdödade virus som orsakar de sjukdomar som förtecknas ovan, dels två gener av FeLV som kallas env och gag som genom så kallad rekombinant DNA-teknik förts in i ett annat vektorvirus (bärarvirus) som kallas canarypox. Canarypoxviruset sprids eller förökar sig inte i katten, men det tillverkar proteiner från FeLV-generna.

När vaccinet ges till katten känner immunsystemet igen det försvagade eller avdödade viruset och FeLV-proteinerna som ”främmande” och tillverkar antikroppar mot dem. Immunsystemet kommer i framtiden att kunna tillverka antikroppar snabbare när det på nytt exponeras för viruset. Antikropparna kommer att skydda mot de sjukdomar som orsakas av virusen. När katten exponeras för något av dessa virus senare i livet kommer den antingen inte att få någon infektion eller en mycket lindrigare infektion.

Hur har Purevax RCP FeLVs effekt undersökts?

Purevax RCP FeLVs effekt har undersökts i ett flertal laboratorieförsök, där katter vaccinerades och infekterades med virulent herpesvirus, calicivirus, parvovirus eller leukemivirus. I fältstudierna med Purevax RCP FeLV undersöktes grundvaccinationsschemat (två injektioner med tre till fyra veckors mellanrum) och boostervaccinationen (endast en injektion). Studierna innefattade unga och fullvuxna katter av olika ras men inga kattungar. Det huvudsakliga effektmåttet var nivån av antikroppar i blodet mot viruset i vaccinet, med undantag för FeLV-komponenten, vars effekt för att förhindra infektion redan hade visats i andra studier.

Vilken nytta har Purevax RCP FeLV visat vid studierna?

I laboratorieförsök visade sig Purevax RCP FeLV skydda mot de sjukdomar som förtecknas ovan. I fältstudien av grundvaccinationen förekom en ökad mängd antikroppar mot felint rinotrakeit herpesvirus, calicivirusinfektion och felint panleukopenivirus. I den studie där boostervaccinationen undersöktes låg nivåerna av antikroppar mot rinotrakeit herpesvirus, calicivirusinfektion och felin panleukopeni på en oförändrat hög nivå eller ökade något.

Vilka biverkningar har Purevax RCP FeLV?

Övergående apati (ointresse för omgivningen) kan uppträda hos katten, liksom anorexi (aptitförlust) och hypertermi (ökad kroppstemperatur) som kvarstår i en eller två dagar. En lokal reaktion kan uppstå på injektionsstället och ge lätt smärta vid beröring, liksom klåda eller ödem (svullnad) som försvinner inom en eller två veckor. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Purevax RCP FeLV finns i bipacksedeln.

Purevax RCP FeLV bör inte ges till dräktiga katter.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Vid oavsiktlig egeninjektion ska läkare skyndsamt uppsökas och bipacksedeln eller etiketten uppvisas för läkaren.

Varför har Purevax RCP FeLV godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) kom fram till att fördelarna med Purevax RCP FeLV är större än riskerna vid aktiv immunisering av katter som är åtta veckor eller äldre mot de sjukdomar som förtecknas ovan och rekommenderade att Purevax RCP FeLV skulle godkännas för försäljning. Nytta/riskförhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om Purevax RCP FeLV:

Den 23 februari 2005 beviljade Europeiska kommissionen MERIAL ett godkännande för försäljning som gäller i hela Europeiska unionen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast den 25 januari 2008.

Kommentarer