Swedish
Välj språk

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Bipacksedel - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Ämne: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tillverkare: Merial

BIPACKSEDEL FÖR

Purevax RCP frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANKRIKE

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCP frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

3.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per 1 ml dos:

 

Frystorkat pulver:

104,9 CCID501

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ...................................

Inaktiverade felina calicivirus (stammar FCV 431 och G1) antigener ...........................

2,0 ELISA U.

Levande försvagat felint panleukopenivirus (PLI IV) ....................................................

103,5 CCID501

Hjälpämne:

 

Gentamicin, högst..........................................................................................................................

16,5 µg

Vätska:

 

Vatten för injektionsvätskor .......................................................................................................

q.s. 1 ml

1 50 % infektiös dos i cellkultur

 

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

-mot felin viral rinotrakeit (kattinfluensa) för att reducera kliniska symptom,

-mot calicivirus-infektion (kattsnuva) för att reducera kliniska symptom,

-mot felin panleukopeni (kattpest) för att förhindra dödlighet och kliniska symptom.

Immunitet erhölls 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit, calicivirus och panleukopeni.

Immuniteten mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni varar i 3 år efter senaste revaccineringen.

5.KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

6.BIVERKNINGAR

Vid normal användning kan övergående apati och aptitlöshet förekomma, liksom förhöjd kroppstemperatur (under c:a 1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid beröring, klåda eller begränsat ödem), vilken varar som längst i 1-2 veckor.

Undantagsvis kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Efter uppblandning av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos (1 ml) subkutant enligt följande schema:

Grundvaccinering:

-första injektionen: från 8 veckors ålder,

-andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer maternella antikroppar mot rinotrakeit-, caliciviros- eller panleukopenikomponenterna (t.ex. 9–12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

-den första revaccineringen ska utföras för samtliga komponenter ett år efter grundvaccineringen,

-påföljande revaccineringar ska utföras med intervall upp till 3 år mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Används omedelbart efter uppblandning.

10.KARENSTID

Ej relevant.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Endast friska djur skall vaccineras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Dräktighet och digivning:

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under digivning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras med Merials adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag men inte blandas med Merials adjuverade rabiesvaccin.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade under ”Biverkningar” observerats efter administrering av flera doser.

Blandbarhetsproblem:

Blanda inte med Merials adjuverade vaccin mot rabies.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

10 flaskor med 1 dos pulver och 10 flaskor med 1 ml vätska. 50 flaskor med 1 dos pulver och 50 flaskor med 1 ml vätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet har visats minska utsöndring av felint calicivirus vid insättande av immunitet och under ett år efter vaccinationen.

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

Kommentarer