Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) - QI07AA02

Vilken nytta har Rabigen SAG2 visat vid studierna?

När SAG2-rabiesvaccinet distribuerades ute i det fria intogs det snabbt av fritt strövande rävar och mårdhundar. Efter upptaget av betet i kroppen observerades ett signifikant antikroppssvar hos såväl vuxna som unga rävar och mårdhundar. Till följd av detta minskade förekomsten av rabies signifikant i vaccinationsområdena tills sjukdomen var helt utrotad. Dessutom har användningen av vaccinet effektivt hindrat djuren i vaccinationsområdena från att smittas på nytt via närliggande områden där det fortfarande finns rabiessmitta. Inga fall av vaccininducerad rabies rapporterades, vilket bekräftar vaccinets säkerhet ute på fältet. Vaccinet ger skydd mot rabies i 6 månader.

Vilka är riskerna med Ragiben SAG2?

Inga biverkningar av Rabigen SAG2 har noterats.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Användning av gummihandskar rekommenderas vid hantering av betet. Personer som hanterar och distribuerar vaccinet bör vaccineras mot rabies. Personer med nedsatt immunförsvar får inte hantera vaccinet.

Personer som utsätts för den aktiva substansen i vaccinet ska omedelbart uppsöka läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Varför har Rabigen SAG2 godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att fördelarna med Rabigen SAG2 är större än riskerna för att förhindra infektion med rabiesvirus hos rödrävar och mårdhundar. Kommittén rekommenderade att Rabigen SAG2 skulle godkännas för försäljning. Nytta/risk-förhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om Rabigen SAG2:

Den 6 april 2000 beviljade Europeiska kommissionen Virbac S.A. ett godkännande för försäljning av Rabigen SAG2 som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet förlängdes 2005 och ändrades i april 2008 till att innefatta mårdhundar som nytt djurslag. Information om förskrivning av produkten finns på etiketten/ytterförpackningen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast i maj 2008.

Kommentarer