Swedish
Välj språk

Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Bipacksedel - QI07AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Rabigen SAG2
ATC: QI07AA02
Ämne: live attenuated rabies virus, SAG2 strain
Tillverkare: Virbac S.A.
SwedishSwedish
Ändra språk

BIPACKSEDEL

Rabigen SAG2 oral suspension, för röda rävar och mårdhundar.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros - Frankrike

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Rabigen SAG2 oral suspension, för röda rävar och mårdhundar

3.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:

Levande försvagat rabies virus, SAG2 stam med minst 8 log10 CCID50*/dos

*CCID50 cellkultur smittsam dos 50%

Hjälpämnen:

Aptitmatris (bete) innehåller en tetracyklin biomarkör

4.INDIKATION

För aktiv immunisering av röda rävar och mårdhundar för att förhindra infektion med rabiesvirus. Vaccinationen ger skydd i minst 6 månader.

5.KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6.BIVERKNINGAR

Inga kända biverkningar finns rapporterade vid behandling av registrerade djurslag. Eftersom detta vaccin innehåller spår av gentamicin och innehåller tetracyklin som biomarkör, kan överkänslighetsreaktioner möjligtvis observeras hos husdjur som oavsiktligt ätit betet. Kräkningar orsakade av magintolerans (potentiellt orsakad av aluminium/PVC höljet som är en del av betesvaccinet), hos hundar som oavsiktligt ätit betet har rapporterats.

7.DJURSLAG

Röda rävar (Vulpes vulpes) och mårdhundar (Nyctereutes procyonoides).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Konsumtion av ett enstaka bete är tillräckligt för att garantera aktiv immunisering för att förhindra infektion av rabiesvirus.

Betet distribueras för hand eller med flyg inom ramen för vaccineringskampanjer mot rabies. Det är avsett att ätas av rävar/mårdhundar.

Distributionsfrekvensen beror på topografin och djurartens bestånd.

Distributionsfrekvensen måste vara minst:

-13 beten per km2 inom de områden där räv/mårdhundsbeståndets täthetsindex var lika med, eller mindre än 3 rävar/mårdhundar per 10 km.

-20 beten per km2 inom de områden där räv/mårdhundsbeståndets täthetsindex var mer än 3 rävar/mårdhundar per 10 km.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Bete skall ej distribueras inom bebyggda områden, vägar eller vattenområden.

10.KARENSTID

Ej relevant.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i frys mellan -40°C och -20°C.

Skyddas mot ljus. Förvaras i väl försluten förpackning.

12.SÄRSKILDA VARNINGAR

För djur.

Det rekommenderas att gummihandskar används.

Personer som hanterar och distribuerar detta vaccin bör vaccineras mot rabies.

Vaccinets säkerhet vid användning på dräktiga eller lakterande djur har ej undersökts.

Dock brukar rabiesvirus och försvagade rabiesvaccin vanligtvis inte ackumuleras i fortplantningsorganen och är inte kända för att direkt påverka fortplantningsförmågan.

Personer med försvagat immunsystem/immunsuppression får ej tillåtas hantera detta vaccin.

Om personer utsatts för vaccinets aktiva innehållsämne, sök omedelbart medicinsk rådgivning och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Import, försäljning, förordnande och/eller användning av detta veterinärmedicinska läkemedel är förbjudet eller kan förbjudas i vissa medlemsstater inom hela eller delar av deras territorium enligt nationell djurhälsopraxis. Personer som ämnar importera, sälja, förordna och/eller använda detta veterinärmedicinska läkemedel måste samråda med den berörda medlemsstatens behöriga myndighet

om gällande vaccinationsbestämmelser innan läkemedlet importeras, säljs, förordnas och/eller används.

Endast för användning av vederbörligt godkända ansvariga myndigheter.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Allt avfallsmaterial och alla icke satta beten bör förstöras vid slutet av distributionsdagen genom kokning eller förbränning eller nedsänkning i lämpligt desinfektionsmedel godkänt av ansvariga myndigheter.

14.DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM N.V.

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: + 45 7552 1244

Tel: 31 (0) 342 427 127

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Virbac Norge

Rögen 20

c/o Premium Pet Products

D-23843 Bad Oldesloe

Vollaveien 20 A

Tel: 49 (4531) 805 111

0614 Oslo

 

Tel: + 47 98 25 57 13

 

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Uusaru 5

Hildebrandgasse 27

ET -76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

A-1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC Sp. z o.o.

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

ul. Puławska 314

145 65 Agios Stefanos

02-819 Warszawa

Athens - GREECE

 

Tel: +30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE Portugal

Angel Guimera 179-181

LABORATÓRIOS LDA

ES-8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Ed13-Piso 1- Esc.3

Tél. : + 34 93 470 79 40

Quinta da Beloura

 

2710-693 Sintra

 

+ 351 219 245 020

France

România

VIRBAC France

VIRBAC S.A.

13ème rue – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06517 Carros Cedex

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9 UP

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Tel: + 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via Ettore Bugatti 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D

I-20142 Milano

F-06516 Carros

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

c/o Incognito AB,

Tel: +357 24813333

Box 1027,

 

171 21 Solna

 

Tel: + 45 7552 1244

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Uusaru 5

UK-Suffolk IP30 9 UP

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: 44 (0) 1359 243243

Tel: + 372 6 709 006

 

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

F-06516 Carros

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: zoovet@zoovet.ee

 

Kommentarer