Respiporc Flu3 (inactivated influenza-A virus / swine) - QI09AA03

Updated on site: 21-Sep-2017

Namn på medicinering: Respiporc Flu3
ATC: QI09AA03
Ämne: inactivated influenza-A virus / swine
Tillverkare: IDT Biologika GmbH; 

Vilken nytta har RESPIPORC FLU3 visat vid studierna?

Användning av RESPIPORC FLU3 hos grisar minskar kliniska symtom och mängden virus i lungorna efter infektion som orsakats av svininfluensa A-virus.

Vilka är riskerna med RESPIPORC FLU3?

En lätt svullnad vid injektionsstället kan uppstå hos ett mindre antal grisar. Den går dock över inom två dagar. En övergående mindre ökning i rektaltemperaturen kan ibland uppstå efter vaccinering.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Om du råkar injicera dig själv är det endast troligt att en mindre reaktion uppträder på injektionsstället.

Hur lång tid ska gå innan djuret kan slaktas och köttet användas som livsmedel (karenstid)?

0 dagar.

Varför har RESPIPORC FLU3 godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att fördelarna med RESPIPORC FLU3 är större än riskerna vid vaccinering av grisar från 56 dagars ålder, inklusive dräktiga suggor, mot svininfluensa som orsakas av virussubtyperna H1N1, H3N2 och H1N2 när det gäller att minska kliniska symtom och virusbelastning i lungorna efter infektion och rekommenderade att RESPIPORC FLU3 skulle godkännas för försäljning. Nytta-risk- förhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om RESPIPORC FLU3:

Den 14/01/2010 beviljade Europeiska kommissionen IDT Biologika GmbH ett godkännande för försäljning av RESPIPORC FLU3 som gäller i hela Europeiska unionen. Informationen om denna produkts förskrivningsstatus finns på den yttre förpackningens etikett.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 14/01/2010.

Kommentarer