Swedish
Välj språk

Respiporc Flu3 (inactivated influenza-A virus / swine) - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Respiporc Flu3
ATC: QI09AA03
Ämne: inactivated influenza-A virus / swine
Tillverkare: IDT Biologika GmbH; 

RESPIPORC FLU3

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt de studier som gjorts och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 är ett vaccin som innehåller tre olika stammar av svininfluensa A-virus som har inaktiverats (avdödats). RESPIPORC FLU3 är en injektionsvätska, suspension.

Vad används RESPIPORC FLU3 för?

RESPIPORC FLU3 används för att vaccinera grisar från 56 dagars ålder, inklusive dräktiga suggor, mot svininfluensa för att minska kliniska symtom och minska virusmängden i lungorna. RESPIPORC FLU3 används också för att vaccinera dräktiga suggor efter deras första immunisering genom administrering av en dos 14 dagar före grisning så att deras mjölk innehåller tillräckliga antikroppar för att hjälpa till att skydda smågrisarna mot svininfluensa i minst 33 dagar efter födsel.

Hur verkar RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) att skydda sig mot en viss sjukdom. RESPIPORC FLU3 innehåller små mängder av en modifierad och avdödad form av svininfluensavirus som orsakar skador och sjukdom. Vaccinet innehåller också ”adjuvans” som ska öka svaret. När en gris får vaccinet uppfattas de avdödade virusen som ”främmande” av immunsystemet som bildar antikroppar mot dem. I fortsättningen kan immunsystemet producera antikroppar snabbare när det utsätts för virusen igen. Detta skyddar grisarna mot sjukdomen.

Hur har RESPIPORC FLU3:s effekt undersökts?

RESPIPORC FLU3:s effekt har undersökts på djur från 56 dagars ålder och på suggor före och under dräktighet. I dessa studier dokumenteras att vaccinet skyddar mot svininfluensa.

Vilken nytta har RESPIPORC FLU3 visat vid studierna?

Användning av RESPIPORC FLU3 hos grisar minskar kliniska symtom och mängden virus i lungorna efter infektion som orsakats av svininfluensa A-virus.

Vilka är riskerna med RESPIPORC FLU3?

En lätt svullnad vid injektionsstället kan uppstå hos ett mindre antal grisar. Den går dock över inom två dagar. En övergående mindre ökning i rektaltemperaturen kan ibland uppstå efter vaccinering.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?

Om du råkar injicera dig själv är det endast troligt att en mindre reaktion uppträder på injektionsstället.

Hur lång tid ska gå innan djuret kan slaktas och köttet användas som livsmedel (karenstid)?

0 dagar.

Varför har RESPIPORC FLU3 godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att fördelarna med RESPIPORC FLU3 är större än riskerna vid vaccinering av grisar från 56 dagars ålder, inklusive dräktiga suggor, mot svininfluensa som orsakas av virussubtyperna H1N1, H3N2 och H1N2 när det gäller att minska kliniska symtom och virusbelastning i lungorna efter infektion och rekommenderade att RESPIPORC FLU3 skulle godkännas för försäljning. Nytta-risk- förhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om RESPIPORC FLU3:

Den 14/01/2010 beviljade Europeiska kommissionen IDT Biologika GmbH ett godkännande för försäljning av RESPIPORC FLU3 som gäller i hela Europeiska unionen. Informationen om denna produkts förskrivningsstatus finns på den yttre förpackningens etikett.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 14/01/2010.

Kommentarer