Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Märkning - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Sileo
ATC: QN05CM18
Ämne: dexmedetomidine hydrochloride
Tillverkare: Orion Corporation

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTERFÖRPACKNINGEN

Kartong (1 förfylld spruta)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Sileo 0,1 mg/ml munhålegel för hund dexmedetomidinhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml: Dexmedetomidinhydroklorid 0,1 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Munhålegel

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 × 3 ml oral spruta

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Användning i munhålan.

Läs bipacksedeln före användning.

QR-kod + www.sileodog.com

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Exp: {månad/år}

Öppnad förpackning ska användas inom 4 veckor. Öppnad förpackning ska användas senast ...

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Sätt tillbaka hatten efter användning.

Lägg tillbaka den orala sprutan i ytterförpackningen omedelbart efter varje användningstillfälle.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

FINLAND

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/15/181/001 (1 × 3 ml oral spruta)

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

Instruktioner för öppning av förpackningen:

1.

2.

3.

1.Tryck för att bryta den vita förseglingen.

2.Tryck för att bryta den gula förseglingen.

3.Tryck på den gula förseglingen och dra i den för att öppna.

Text på förseglingarna:

Tryck

Dra

På kartongens inre del:

Vid stängning, se till att bilderna av hundarna är justerade mot varandra och att kartongen är ordentligt stängd.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTERFÖRPACKNINGEN

Kartong (3 × 1, 5 ×1, 10 ×1 respektive 20 ×1 förfyllda sprutor)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Sileo 0,1 mg/ml munhålegel för hund dexmedetomidinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml: Dexmedetomidinhydroklorid 0,1 mg

3. LÄKEMEDELSFORM

Munhålegel

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 förpackningar med orala sprutor (3 ml)

5 förpackningar med orala sprutor (3 ml)

10 förpackningar med orala sprutor (3 ml)

20 förpackningar med orala sprutor (3 ml)

5. DJURSLAG

Hund

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Användning i munhålan.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Exp: {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

Multiförpackningen är inte avsedd att tillhandahållas direkt åt djurägaren.

(enbart för 5 × 1, 10 × 1 och 20 × 1 multiförpackningar)

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

FINLAND

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/15/181/002 (3 (1 × 3 ml) orala sprutor)

EU/2/15/181/003 (5 (1 × 3 ml) orala sprutor)

EU/2/15/181/004 (10 (1 × 3 ml) orala sprutor)

EU/2/15/181/005 (20 (1 × 3 ml) orala sprutor)

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Oral spruta

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Sileo 0,1 mg/ml munhålegel

dexmedetomidin HCl

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Dexmedetomidinhydroklorid 0,1 mg/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

3 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Användning i munhålan.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

Exp: {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer