Startvac (Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus...) – Märkning - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Startvac
ATC: QI02AB
Ämne: Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex
Tillverkare: Laboratorios Hipra S.A.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong, PET-flaskor (250 ml)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

STARTVAC injektionsvätska, emulsion, för nötkreatur.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos (2 ml) innehåller:

E. coli J5, inaktiverad > 50 RED60 (Dos som på kanin ger effekt hos 60 % av djuren (serologi)).

S. aureus (CP8), stam SP140, inaktiverad, uttrycker slemassocierat antigent komplex (SAAC) > 50 RED80 (Hos 80 % av djuren).

Paraffin, flytande. 18,2 mg Bensylalkohol: 21 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, emulsion.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 injektionsflaska med 1 dos (2ml)

10 injektionsflaskor med 1 dos (2 ml)

20 injektionsflaskor med 1 dos (2 ml)

1 injektionsflaska med 5 doser (10 ml)

10 injektionsflaskor med 5 doser (10 ml)

1 injektionsflaska med 25 doser (50 ml)

10 injektionsflaskor med 25 doser (50 ml)

1 injektionsflaska med 125 doser (250 ml)

125 doser (250 ml)

5.DJURSLAG

Nötkreatur (kor och kvigor).

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Oavsiktlig självinjektion är farligt - läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar, vid förvaring i 15 ºC till 25 ºC.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona)

SPANIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/08/092/001 1 injektionsflaska med 1 dos

EU/2/08/092/002 10 injektionsflaskor med 1 dos

EU/2/08/092/003 20 injektionsflaskor med 1 dos

EU/2/08/092/004 1 injektionsflaska med 5 doser EU/2/08/092/005 10 injektionsflaskor med 5 doser EU/2/08/092/006 1 injektionsflaska med 25 doser EU/2/08/092/007 10 injektionsflaskor med 25 doser EU/2/08/092/008 1 plastflaska med 5 doser EU/2/08/092/009 1 plastflaska med 25 doser EU/2/08/092/010 1 plastflaska med 125 doser

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch{nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

PET-flaskor (10 ml, 50 ml) och glasflaskor (2 ml, 10 ml, 50 ml)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

STARTVAC injektionsvätska, emulsion, för nötkreatur.

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En dos innehåller:

E.coli J5, inaktiverad; S.aureus (CP8), stam SP140, inaktiverad.

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos (2 ml)

5 doser (10 ml)

25 doser (50 ml)

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär användning.

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch{nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

Använd öppnad förpackning inom 10 timmar, vid förvaring i 15 ºC till 25 ºC.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer