Stronghold (selamectin) – Märkning - QP54AA05

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

ETIKETT, 15 mg (3 och 15 pipetter)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Stronghold 15 mg spot-on lösning för katter och hundar < 2,5 kg

Selamektin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Selamektin 15 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

15 pipetter

0,25 ml

5.DJURSLAG

Katter och hundar som väger högst 2,5 kg

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Spot-on användelse.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras torrt och i oöppnad folieförpackning.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/99/014/001 (3 pipetter)

EU/2/99/014/012 (15 pipetter)

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

ETIKETT, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 och 6 pipetter)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Stronghold 30 mg spot-on lösning för hundar 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on lösning för hundar 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on lösning för hundar 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on lösning för hundar 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on lösning för hundar 40,1 – 60,0 kg

Selamektin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Selamektin 30 mg

Selamektin 60 mg

Selamektin 120 mg

Selamektin 240 mg

Selamektin 360 mg

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning.

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. DJURSLAG

Hundar som väger mellan 2,6 kg och 5,0 kg

Hundar som väger mellan 5,1 kg och 10,0 kg

Hundar som väger mellan 10,1 kg och 20,0 kg

Hundar som väger mellan 20,1 kg och 40,0 kg

Hundar som väger mellan 40,1 kg och 60,0 kg

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Spot-on användelse.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras torrt och i oöppnad folieförpackning.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetter)

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

ETIKETT, 45 mg, 60 mg (3 och 6 pipetter)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Stronghold 45 mg spot-on lösning för katter 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on lösning för katter 7,6 – 10,0 kg

Selamektin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Selamektin 45 mg

Selamektin 60 mg

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on lösning.

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

3 pipetter

6 pipetter

0,75 ml

1,0 ml

5. DJURSLAG

Katter som väger mellan 2,6 kg och 7,5 kg

Katter som väger mellan 7,6 kg och 10,0 kg

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Spot-on användelse.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras torrt och i oöppnad folieförpackning.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/99/014/002 (3 pipetter)

EU/2/99/014/008 (6 pipetter)

EU/2/99/014/013 (3 pipetter)

EU/2/99/014/014 (6 pipetter)

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FOLIEFÖRPACKNING, 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240mg

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Stronghold 15 mg spot-on lösning för katter och hundar < 2,5 kg

Stronghold 30 mg spot-on lösning för hundar 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 45 mg spot-on lösning för katter 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on lösning för katter 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on lösning för hundar 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on lösning för hundar 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on lösning för hundar 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on lösning för hundar 40,1 – 60,0 kg

Selamektin

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

15 mg selamektin

30 mg selamektin

45 mg selamektin

60 mg selamektin

120 mg selamektin

240 mg selamektin

360 mg selamektin

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on lösning

5.KARENSTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer