UpCard (Torasemide anhydrous) – Märkning - QC03CA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: UpCard
ATC: QC03CA04
Ämne: Torasemide anhydrous
Tillverkare: Vétoquinol SA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

UpCard 0,75 mg tabletter för hund UpCard 3 mg tabletter för hund UpCard 7,5 mg tabletter för hund UpCard 18 mg tabletter för hund torasemid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

0,75 mg torasemid

3 mg torasemid

7,5 mg torasemid

18 mg torasemid

3.LÄKEMEDELSFORM

Tabletter

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 tabletter

100 tabletter

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

10.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13.TEXTEN FÖR DJURSAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vétoquinol SA Magny-Vernois 70200 Lure FRANKRIKE +33 3 84 62 55 55 +33 3 84 62 55 29

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/15/184/001

30 tabletter på 0,75 mg

 

EU/2/15/184/002

100 tabletter på 0,75 mg

EU/2/15/184/003

30 tabletter på 3 mg

 

 

 

EU/2/15/184/004

100 tabletter på 3 mg

 

 

EU/2/15/184/005

30 tabletter på 7,5 mg

 

 

EU/2/15/184/006

100 tabletter på 7,5 mg

 

EU/2/15/184/007

30 tabletter på 18 mg

 

 

 

EU/2/15/184/008

100 tabletter på 18 mg

 

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

UpCard 0,75 mg tabletter för hund UpCard 3 mg tabletter för hund UpCard 7,5 mg tabletter för hund UpCard 18 mg tabletter för hund torasemid

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vétoquinol SA

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5.TEXTEN FÖR DJUR

För djur.

Kommentarer