Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Märkning - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Ämne: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Tillverkare: Ceva Sante Animale

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH DEN INRE FÖRPACKNINGEN

Pappkartonger med 1, 3, 4, 6, 12, 24 och 48 spot-on applikatorer

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Vectra 3D spot-on lösning för hund, 1,5-4 kg

Vectra 3D spot-on lösning för hund, 4-10 kg

Vectra 3D spot-on lösning för hund, 10-25 kg

Vectra 3D spot-on lösning för hund, 25-40 kg

Vectra 3D spot-on lösning för hund, över 40 kg

Dinotefuran / pyriproxyfen / permetrin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje spot-on applikator innehåller dinotefuran 44 mg / pyriproxyfen 3,9 mg / permetrin 317 mg Varje spot-on applikator innehåller dinotefuran 87 mg / pyriproxyfen 7,7 mg / permetrin 635 mg Varje spot-on applikator innehåller dinotefuran 196 mg / pyriproxyfen 17,4 mg / permetrin 1429 mg Varje spot-on applikator innehåller dinotefuran 256 mg / pyriproxyfen 22,7 mg / permetrin 1865 mg Varje spot-on applikator innehåller dinotefuran 436 mg / pyriproxyfen 38,7 mg / permetrin 3175 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Spot- on lösning

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 spot-on applikator

3spot-on applikatorer

4spot-on applikatorer

6spot-on applikatorer

12spot-on applikatorer

24spot-on applikatorer

48spot-on applikatorer

5.DJURSLAG

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Spot-on.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd inte till katt.

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP (månad/år)

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/13/156/001 (1 spot-on applikator för hund 1,5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 spot-on applikatorer för hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 spot-on applikator för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 spot-on applikatorer för hund 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 spot-on applikator för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 spot-on applikatorer för hund 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 spot-on applikator för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 spot-on applikatorer för hund 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 spot-on applikator för hund > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 spot-on applikatorer för hund > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 spot-on applikatorer för hund > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 spot-on applikatorer för hund > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 spot-on applikatorer för hund > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 spot-on applikatorer för hund > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 spot-on applikatorer för hund > 40 kg)

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot{nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Spot-on applikator märkning

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Vectra 3D spot-on (1.5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on användning.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

EXP (månad/år)

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer