Veraflox (pradofloxacin) – Märkning - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Ämne: pradofloxacin
Tillverkare: Bayer Animal Health GmbH; 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong innehållande 1 blisterkarta (1 x 7 tabletter á 15 mg)

Kartong innehållande 3 blisterkartor (3 x 7 tabletter á 15 mg) Kartong innehållande 10 blisterkartor (10 x 7 tabletter á 15 mg) Kartong innehållande 20 blisterkartor (20 x 7 tabletter á 15 mg)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 15 mg tabletter för hund och katt. pradofloxacin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 15 mg pradofloxacin.

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5.DJURSLAG

Hund och katt

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/107/001 7 tabletter

EU/2/10/107/002 21 tabletter

EU/2/10/107/003 70 tabletter

EU/2/10/107/004 140 tabletter

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong innehållande 1 blisterkarta (1 x 7 tabletter á 60 mg)

Kartong innehållande 3 blisterkartor (3 x 7 tabletter á 60 mg) Kartong innehållande 10 blisterkartor (10 x 7 tabletter á 60 mg) Kartong innehållande 20 blisterkartor (20 x 7 tabletter á 60 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 60 mg tabletter för hund pradofloxacin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 60 mg pradofloxacin.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5. DJURSLAG

Hund

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGARAVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/107/005 7 tabletter

EU/2/10/107/006 21 tabletter

EU/2/10/107/007 70 tabletter

EU/2/10/107/008 140 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong innehållande 1 blisterkarta (1 x 7 tabletter á 120 mg)

Kartong innehållande 3 blisterkartor (3 x 7 tabletter á 120 mg) Kartong innehållande 10 blisterkartor (10 x 7 tabletter á 120 mg) Kartong innehållande 20 blisterkartor (20 x 7 tabletter á 120 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 120 mg tabletter för hund. pradofloxacin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 120 mg pradofloxacin.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter

21 tabletter

70 tabletter

140 tabletter

5. DJURSLAG

Hund

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/107/009 7 tabletter

EU/2/10/107/010 21 tabletter

EU/2/10/107/011 70 tabletter

EU/2/10/107/012 140 tabletter

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminiumblisterkarta innehållande 7 tabletter (15 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 15 mg tabletter pradofloxacin

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminiumblisterkarta innehållande 7 tabletter (60 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 60 mg tabletter pradofloxacin

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Aluminiumblisterkarta innehållande 7 tabletter (120 mg)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 120 mg tabletter pradofloxacin

2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

5. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong innehållande en HDPE flaska (15 ml oral suspension)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 25 mg/ml oral suspension för katt pradofloxacin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Pradofloxacin 25 mg/ml

Konserveringsmedel: Sorbinsyra (E200)

3. LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

15 ml flaska och 3 ml oral dosspruta

5. DJURSLAG

Katt

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Undvik kontaminering av produkten under användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Bruten/öppnad förpackning ska användas inom 3 månader

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

Tillslut flaskan väl.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/107/013

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Flasketikett (15 ml oral suspension)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 25 mg/ml oral suspension för katt pradofloxacin

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

pradofloxacin 25 mg/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

15 ml

4.ADMINISTRERINGSVÄG

Ges via munnen.

Omskakas väl före användning.

5.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6.UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Använd öppnad förpackning senast ________.

7.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong innehållande en HDPE flaska (30 ml oral suspension)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 25 mg/ml oral suspension för katt. pradofloxacin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Pradofloxacin 25 mg/ml

Konserveringsmedel: Sorbinsyra (E200)

3. LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 ml flaska

5. DJURSLAG

Katt

6. INDIKATION(ER)

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Undvik kontamination av produkten under användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Bruten/öppnad förpackning ska användas inom 3 månader

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

Tillslut flaskan väl.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/10/107/014

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Flasketikett (30 ml oral suspension)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Veraflox 25 mg/ml oral suspension för katt. pradofloxacin

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Pradofloxacin 25 mg/ml

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

30 ml

4. ADMINISTRERINGSVÄG

Ges via munnen.

Omskakas väl före användning.

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. UTGÅNGSDATUM

EXP {månad/år}

Använd öppnad förpackning senast ________.

7. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer