Ypozane (osaterone acetate) – Produktresumé - QG04CX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Ypozane
ATC: QG04CX90
Ämne: osaterone acetate
Tillverkare: Virbac S.A.

Artikelns innehåll

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE 1,875 mg tabletter för hund

YPOZANE 3,75 mg tabletter för hund

YPOZANE 7,5 mg tabletter för hund

YPOZANE 15 mg tabletter för hund

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv (a) substans (er):

En tablett innehåller 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg eller 15 mg osateronacetat

Hjälpämne (n):

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

En rund, vit, bikonvex tablett på 5,5 mm, 7 mm, 9 mm eller 12 mm.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Djurslag

Hund (hanhund)

4.2Indikationer, specificera djurslag

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

4.3Kontraindikationer

Inga.

4.4Särskilda varningar för respektive djurslag

Hos hundar med godartad prostataförstoring associerad med prostatit, kan läkemedlet administreras tillsammans med medel mot infektion.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Övergående reduktion av plasmakortisolkoncentration kan förekomma, och detta kan kvarstå under flera veckor efter administreringen. Beträffande hundar i stressituationer (t.ex. postoperativ stress) eller hundar med hypoadrenokorticism bör lämplig övervakning ske. Svaret på ACTH-stimulering kan ge falskt låga värden under flera veckor efter administrering av osateron.

Bör användas med försiktighet på hundar med anamnes på leversjukdom, eftersom säkerheten hos denna kategori inte utretts tillräckligt noggrant, och eftersom behandling av vissa hundar med leversjukdom i kliniska studier har resulterat i reversibel förhöjning av ALAT och alkalisk fosfatas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering.

Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller förpackningen för vårdpersonalen.

En engångsdos av 40 mg osateronacetat hos män orsakade enstaka minskningar av FSH, LH och testosteron, som var reversibla efter 16 dagar. Inga kliniska effekter observerades.

Vid studieförsök på hondjur, orsakade osateronacetat allvarliga störningar i reproduktionsfunktion. Därför bör kvinnor i fertil ålder undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet eller använda engångshandskar vid administrering av läkemedlet.

4.6Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Övergående aptitförändringar kan observeras, antingen en ökning (mycket vanligt) eller en minskning (mycket sällsynt).

Övergående förändringar i beteende som ökad eller minskad aktivitet eller ett mer sällskapligt beteende, är vanliga.

Andra biverkningar, som övergående kräkningar och/eller diarré, polyuri/polydipsi eller letargi förekommer i sällsynta fall. Bröstkörtelhyperplasi förekommer i mindre vanliga fall och kan associeras med mjölkproduktion i mycket sällsynta fall.

Övergående biverkningar såsom pälsförändringarsom t-ex. håravfall eller hårförändringar har observerats i mycket sällsynta fall efter administrering av Ypozane.

En tillfällig reduktion av plasmakortisol förekommer hos de flesta behandlade djur.

I kliniska studier, behövde behandlingen med det veterinärmedicinska läkemedlet inte avbrytas och alla behandlade hundar tillfrisknade utan specifik terapi.

4.7Användning under dräktighetsperiod, laktation eller äggläggning

Ej relevant

4.8Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9Dos och administreringssätt

För oral administrering.

Administrera 0,25 – 0,5 mg osateronacetat per kg kroppsvikt, en gång dagligen i 7 dagar enligt följande.

Hundens vikt

YPOZANE tabletter för

Antal tabletter per dag

Behandlingstid

 

administrering

 

 

 

 

 

 

3-7,5 kg*

1,875 mg tablett

 

 

 

 

 

 

7,5-15 kg

3,75 mg tablett

1 tablett

7 dagar

 

 

15-30 kg

7,5 mg tablett

 

 

 

 

 

 

30-60 kg

15 mg tablett

 

 

 

 

 

 

*Det finns inga tillgängliga uppgifter för hundar mindre än 3 kg

Tabletterna administreras direkt i hundens mun eller blandas i foder. Den maximala dosen bör ej överskridas.

De första effekterna av behandlingen observeras oftast inom 2 veckor. Den kliniska responsen kvarstår under minst 5 månader efter behandlingen.

Kontroll hos en veterinär bör göras 5 månader efter behandling eller tidigare om kliniska tecken återkommer. Beslut om upprepad behandling vid detta eller senare tillfällen bör baseras på en veterinärundersökning och inkludera en nytta/risk-bedömning av läkemedlet.

Diagnosen ska omprövas om betydligt kortare svar på behandlingen erhålles än den förväntade.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

En toleransstudie (upp till 1,25 mg/kg kroppsvikt under 10 dagar, upprepat en månad senare), visade inga oönskade effekter med undantag av minskad kortisolplasmakoncentration.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: medel vid godartad prostataförstoring

ATC vet-kod : QG04C X

Osateron är en steroid antiandrogen, vilken hämmar effekten av överskottsproduktion av det manliga könshormonet (testosteron).

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Osateronacetat är en steroid kemiskt relaterad till progesteron, och har potent progestagen- och

antiandrogen aktivitet. Även huvudmetaboliten av osateroneacetat (15β-hydroxylerad -osateronacetat) har en antiandrogen aktivitet. Osateroneacetat hämmar effekter av överskottet av det manliga könshormonet (testosteron) genom olika mekanismer. Det hämmar kompetitivt bindningen av androgener till receptorerna i prostata och blockerar testosterontransporten till prostata.

Inga negativa effekter på spermiekvaliteten har observerats.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering tillsammans med foder hos hundar, absorberas osateronacetat snabbt (Tmax ca 2 timmar) och genomgår en första passageeffekt till största delen i levern. Vid intag av en dos om 0,25 mg/kg/dag, uppnås i medeltal en maximal plasmakoncentration (Cmax) av ca 60 µg/l.

Osateroneacetat metaboliseras till en 15β-hydroxylerad huvudmetabolit, vilken också har en farmakologisk aktivitet. Osateronacetat och dess metaboliter binds till plasmaproteiner (ca 90 % respektive 80%), till största delen till albumin. Bindningen är reversibel och påverkas ej av andra substanser kända för att specifikt binda till albumin.

Osateron elimineras inom 14 dagar, framför allt via faces genom utsöndring med galla (60%) och till en mindre del (25%) via urinen. Elimineringen är långsam med en halveringstid (T½) på ca 80 timmar. Efter upprepad administrering av osateronacetat om 0,25 mg/kg/dag under 7 dagar, är ackumulationsfaktorn ca 3-4 utan förändringar i absorptions- eller eliminationshastighet. Femton dagar efter den sista administreringen är medelplasmakoncentrationen ca 6,5 µg/l.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Pregelatiniserad stärkelse

Karmelloskalcium

Majsstärkelse

Talk

Magnesiumstearat

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5Inre förpackning (förpackningstyp och material)

En kartong innehållande en aluminiumfolie/aluminiumfolieblister med 7 tabletter.

6.6Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

France

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/068/001

EU/2/06/068/002

EU/2/06/068/003

EU/2/06/068/004

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 11/01/2007

Datum för förnyat godkännande: 19/12/2011

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Kommentarer