Ypozane (osaterone acetate) – Märkning - QG04CX90

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE EN BLISTER MED 7 TABLETTER PÅ 1,875 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 1,875 mg för hund

Osateronacetat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller 1,875 mg osateronacetat

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter.

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Ej relevant.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning av veterinär.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/068/001

17.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER MED 7 ST. 1,875 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 1,875 mg för hund

Osateronacetat

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

4.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE EN BLISTER MED 7 TABLETTER PÅ 3,75 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 3,75 mg för hund

Osateronacetat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller 3,75 mg osateronacetat

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter.

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Ej relevant.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning av veterinär.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/068/002

17.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER MED 7 ST. 3,75 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 3,75 mg för hund

Osateronacetat

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

4.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE EN BLISTER MED 7 TABLETTER PÅ 7,5 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 7,5 mg för hund

Osateronacetat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller 7,5 mg osateronacetat

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter.

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Ej relevant.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning av veterinär.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/068/003

17.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER MED 7 ST. 7,5 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 7,5 mg för hund

Osateronacetat

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

4.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG INNEHÅLLANDE EN BLISTER MED 7 TABLETTER PÅ 15 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 15 mg för hund

Osateronacetat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller 15 mg osateronacetat

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 tabletter.

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Ej relevant.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning av veterinär.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/068/004

17.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER MED 7 ST. 15 mg

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

YPOZANE tabletter 15 mg för hund

Osateronacetat

2.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

4.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer