Zycortal (desoxycortone pivalate) – Märkning - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Zycortal
ATC: QH02AA03
Ämne: desoxycortone pivalate
Tillverkare: Dechra Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

PAPPKARTONG

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Zycortal 25 mg/ml injektionsvätska, depotsuspension, för hund desoxikortonpivalat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

desoxikortonpivalat 25 mg/ml

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, depotsuspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

4 ml

5.DJURSLAG

Hund

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning ska användas senast...

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Får ej frysas.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVANDE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

STORBRITANNIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/15/189/001

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Zycortal 25 mg/ml injektionsvätska, depotsuspension desoxikortonpivalat

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Desoxikortonpivalat 25 mg/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer